Velkommen til Gamvik

En enklere hverdag 

Les mer
Lenke til artikkel om Diverse spørsmål

Diverse spørsmål

Spørsmål som ønskes besvart i kommunestyremøte 01.03.2018.

1          Sak 74/17, budsjett. Det ble vedtatt at administrasjonen skulle komme tilbake til kommunestyret angående midler til innkjøp av utstyr til streaming av møter. Hvor langt er de kommet?

2          Hva skjer med 100% ettårig prosjekt stilling på barnevernet? Blir den opprettet?

3          Sak 91/17, ble det er vedtatt at kommunestyret skal gis opplæring i lovverket knyttet til saksbehandling. Hvor står saken i dag?

4          Kan ordføreren forklare hvorfor han nektet å informere kommunestyret om skolesituasjonen i Mehamn den 30. januar i 2018, men isteden valgte å gi informasjon til formannskapet to dager senere?

5          Synes ordføreren det er tilfredsstillende at undertegnede som kommunestyrerepresentant og skoleeier, skal være nødt til å gå på et foreldremøte for å få relevant informasjon om skolesituasjonen?

6          Kan ordfører informere om lovhjemmelen som ble brukt for å lukke formannskapsmøte 2. februar 2018, da det ble informert om skolesituasjonen i Mehamn.

7          Kan ordfører si noe om innholdet i bekymringsmeldingene vedrørende flyktningsituasjonen, som rådmannen mottok 16.02.2017, 26.02.2017 og 01.03.2017?

8          Når har ordføreren tenkt å informere kommunestyret om at FrP fikk medhold av Fylkesmannen i Finnmark, om at det vedtaket om å erklære undertegnede inhabil i sak 69/16 var ulovlig?

9          Har ordføreren tenkt å informere kommunestyret om innholdet i nevnte vedtak?

10       Formannskapet har nedsatt et utvalg for idrett og fysisk aktivitet, og vedtatt at utvalget selv skal komme med forslag til mandat.

 

I veilederen til kulturdepartementet kommer det frem at man blant annet skal forholde seg til plan og bygningsloven, kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale planer så som økonomi og arealdel, resultatvurdering av forrige plan, overordnede føringer fra stat og fylke, mål og strategier, helsefremmende og forebyggende arbeid, registrering av anlegg, aktivitet og behov mm.


Bør ikke politikerne være de som gir mandat i denne saken?


11       Kan det tenkes at det må følge flere ressurser med denne jobben?


12       Mener ordføreren at denne jobben er overkommelig for tre personer som skal jobbe dugnad?


13       Hvorfor ble ikke kommunestyret informert om vedtaket som formannskapet fattet i ekstraordinært møte 19.09.2018?


14       Er det sendt ut en offentlig innkalling og protokoll til møtet?


15       Har det vært/ eventuelt når, ble det gjennomført medarbeidersamtale med rådmannen i 2017?


16       Gamvik FrP er kjent med at mange ansatte har vært kalt inn på teppet/ fått korreks på bakgrunn av uttalelser de har hatt i sosiale media. Vil ordfører støtte forslag fra FrP om å få en gjennomgang av hvordan Gamvik kommune som arbeidsgiver praktiserer dette?


            I denne sammenheng legges det link til uttalelse fra Sivilombudsmannen.


https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/regulering-av-ansattes-ytringsfrihet/


Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.
{{group.name}}

Verv Navn Mobil
{{person.role}} {{person.name}} {{person.phone}}