Gravemaskin som graver i jorden foran blikkstille grønt vann i norsk fjellandskap. Foto.
© Colourbox

Bygg bedre veier!

Resolusjon vedtatt på FrPs landsmøte 2022.

Et godt veinett er sentralt for god utvikling av næringsliv og lokalsamfunn i hele landet. I mange tiår ble veinettet forsømt og underdimensjonert. Med Fremskrittspartiet i regjering ble det gjennomført en skikkelig storsatsing for å løfte både investering- og vedlikeholdssatsingen. En rekke nødvendige investeringsprosjekt ble utvidet og fremskyndet, veisektoren ble bedre organisert og nødvendige reformer igangsatt. Vedlikeholdsbudsjettet ble mer enn doblet, og etter bare få år ble kvaliteten på eksisterende veinett kraftig forbedret.

Dette har vært en høyst nødvendig satsing for å bygge landet og binde ulike regioner bedre sammen. Det er god økonomi i å bygge ut lange strekninger i en stand som er fremtidsrettet, fremfor å bygge stykkevis og delt, og hvor man gang på gang pådrar seg nye kostnader og mer kø.

Derfor er det bekymringsfullt når dagens regjering med Senterpartiet i spissen varsler at de ønsker redusere ambisjonene, bygge færre prosjekt og redusere kapasiteten i veinettet, deriblant nedskalere allerede planlagte motorveier fra firefelt til 2/3-felt, og redusere hastigheten flere steder fra 110 km/t til 90 km/t.

Dette er en strategi som vil koste landet dyrt, og minner mest om at man sparer seg til fant. Det finnes dessverre mange slike eksempler. I disse dager drøfter vegvesenet hvordan E6 forbi Steinkjer må utbedres, bare drøyt 15 år etter at denne hovedveien stod ferdig. Ved E18 i Telemark må veinettet oppgraderes, bare noen tiår etter at daværende regjering valgte å bygge tofelt fremfor firefelt motorvei. E18 gjennom Østfold har en rekke standards variasjoner, har tatt unødvendig mange tiår for å realisere. Og i Nord Norge er det utallige mangler på både hovedveier og sideveier. Man skulle håpe at dagens regjering hadde lært fra FrP i regjering og fra historien. Man skulle håpe at dagens regjering hadde lært fra FrP i regjering og fra historien. Man skulle håpe at dagens regjering hadde lært fra FrP i regjering og fra historien.

Man kan konstatere at dagens regjering burde lært av FrPs resultat i regjering. Fremskrittspartiet mener infrastruktur må sees som en investering og ikke bare en utgift. Samferdselsinfrastruktur må bygges for å dekke fremtidens behov. Regjeringens ønsker om nedskalering og utsettelser må stanses.

Det må sikres at E6 holder god standard helt til Kirkenes, og at man har som mål å ha 100 km/t på tofelts veier der forholdene tillater det, slik at man får redusert reisetiden vesentlig. Der det er behov for økt kapasitet bør smal firefelts legges som norm for å muliggjøre sikker forbikjøring. Normal firefelts motorvei må være standard mellom de aller største byene hvor trafikkmengden er høy, slik som på E18, E39 og E6 med høy årsdøgntrafikk (ÅDT).

Det må også lages helhetlig og effektive transportårer rundt de store byene. Gode ringveier er bra for trafikantene og for innbyggerne, fordi gode ringveisystem handler om å sluse gjennomgangstrafikken nord-sør utenom sentrum, og på den måten bedre bomiljøet, trafikksikkerheten og effektiviteten for folk og næringsliv. Selv om man ønsker å utvikle gode kollektivløsninger i bysentrum hvor det er plassmangel, så bør man sikre at gjennomgangstrafikk og næringstransport ikke ender opp i kostbare køer. For eksempel er E39 Ringvei Øst, et prosjekt som ikke bare er viktig for byen Bergen, men for hele Vestlandet. Derfor må man sikre full utbygging av E39 Ringvei Øst i Bergen og sikre at man får etablert en effektiv omkjøringsvei rundt Oslo.

Fylkesveier

I tillegg til gode hovedveier er det særdeles viktig med gode lokale veier. Mange steder ligger lokale lønnsomme bedrifter et stykke fra hovedveinettet, og fylkesveiene er i praksis viktige næringsveier. De må behandles deretter. Flere av fylkesveiene er det eneste alternativet flere barn og unge har på vei til og fra skolen. Utrygge veier med høy trafikk, og spesielt tungtrafikk, gjør det å komme seg til og fra skolen svært utrygg.

Dessverre er det store variabler på vedlikehold og standarder på disse veiene. Noen fylkes-kommuner har vært flinke til å vedlikeholde sine veier godt, mens andre fylkeskommuner har nedprioritert veivedlikehold. Men i alle landsdeler ser man at AP/SP styrte fylker konsekvent har stemt imot FrPs forslag om å øke bevilgningene til vedlikehold. FrP vil primært omklassifisere viktige fylkesveier til riksveier, og øke bevilgningen betraktelig. Inntil dette er vedtatt vil FrP øke satsingen på fylkesveier betraktelig. Det inkluderer også satsingen på rassikring langs fylkesveiene.

I revideringen av Nasjonal Transportplan (NTP) la daværende regjeringspartier vekt på at det på viktige fylkesveier skal være en statlig finansiering på 50%. FrP forventer at dette følges opp.

Fremskrittspartiet vil:

  • Opprettholde og øke satsingen på utbygging av et godt veinett i hele landet.
  • Si nei til å dele opp eller nedskalere planlagte motorveiprosjekter.
  • Jobbe for at flere viktige næringsveier som i dag er fylkesveier rustes opp med statlig medfinansiering.
  • Jobbe for økt satsing på rassikring langs fylkesveier med statlige tilskudd og medfinansiering
  • Jobbe for en tilskuddsordning til fylkeskommuner som prioriterer å utbedre utrygge skoleveier, slik at barn og unge skal kunne komme seg til og fra skolen på en trygg måte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.