Ålesund er klar for et skifte
Ordførerkandidat Håkon Lykkebø Strand - Foto: Pia Sønstrød

Flere gode grunner til å stemme FrP i Ålesund

Til valget i høst trenger vi en ny retning for Ålesund kommune. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kjørt økonomien til Ålesund kommune i grøfta. Da er vi avhengige av politikere som er villige til å prioritere de viktigste oppgavene som skole, barnehage, eldreomsorg og helse.

Helse og eldreomsorg

Eldreomsorg

Fremskrittspartiet stemte mot nedleggingen av sykehjemsplasser i 2021. Vi mener at våre eldre som har betalt skatt og bygget opp landet vårt fortjener en verdig alderdom. I tillegg foreslo vi å øke bemanningen innenfor sykehjem og hjemmetjeneste med ca. 50 millioner i 2022, for å sørge for bedre kvalitet og for å få ned sykefraværet.

Vi mener også at vi må se på nye muligheter i eldreomsorgen i Ålesund. Statlig finansiering vil være den beste måten å løse dagens og fremtidens utfordringer innen for pleie og omsorgstjenestene. I dag er innbyggernes tilbud avhengig av økonomien til kommunen man bor i. Det er grovt urettferdig at det er postnummeret ditt som da avgjør om du får gode nok tjenester av kommunen. Dessverre kuttet regjeringen dette etter FrP gikk ut av regjering.

Det bør også åpnes en mulighet for å slippe til flere aktører i omsorgstjenestene i Ålesund. På den måten kan man sikre at de eldre får større grad av valgfrihet, og muligheten til å velge bort tilbud man ikke er fornøyd med. Det som skjer i dag er at folk med god råd kan kjøpe seg tilbud som er bedre enn kommunens. Vi mener at det er det offentlige som skal ta regningen for omsorgstjenestene uansett om det er det offentlige eller private som yter tjenestene. Fremskrittspartiet mener derfor at vi må se på mulighetene for å åpne for fritt brukervalg i hjemmetjenesten, private sykehjem og offentlig-privat samarbeid i Ålesund.

Samferdsel

Bompenger

Fremskrittspartiet mener at bypakken med bompenger som er innført i Ålesund er grovt urettferdig, gjennom at bilistene betaler bompenger for ting som de ikke har nytte av. Vi kan dessverre ikke fjerne bypakken, men vi skal jobbe for at det ikke kommer noen bypakke 2. Samtidig skal vi se på mulighetene for å redusere takstene, fjerne enkelte bomstasjoner, senke månedstaket for passeringer og få staten til å betale ned bompengegjelda.

E-136 Eksportvegen mellom Ålesund og Dombås er Møre og Romsdals viktigste veg, og det er viktig at staten prioriterer nok midler til Nye Veier AS for å sikre at strekningen Vestnes-Dombås utbedres så fort som mulig. Strekningen mellom Breivika og Digernes må bygges som 4-felts motorveg som samtidig skjermer Brusdalsvatnet. Strekningen fra Digernes-Ørskogfjellet må legge gjennomgangstrafikken utenfor Sjøholt sentrum, og ta hensyn til boligområdene på Valle og Svorta.

E-39 Solevågseidet-Breivika har tidligere vært inne i NTP, men er tatt ut. Vegdirektoratet har nå fått Statens vegvesen sitt planforslag for ny tunnelløsning til gjennomgang og kvalitetssikring. Prosjektet er dermed snart klart for realisering og må inn igjen i NTP. Denne strekningen er den mest trafikkerte strekningen i Møre og Romsdal, og den har blant annet en ÅDT langt over terskelverdiene for to tunnelløp. På en tilfeldig dag viste Statens vegvesen sine åpne trafikkdata at det passerte i underkant av 26.000 biler. Prosjektet må derfor inn på NTP sin første 6-årsperiode.

Møreaksen (Fjordkryssing Vik-Molde) er sløsing med samferdselskronene i Møre og Romsdal og FrP vil at prosjektet skrinlegges for å prioritere utbedring og vedlikehold av veiene mellom ferjekaiene, for å forebygge dødsulykker på Europaveistrekningene.

Borgrundfjordtunnelen og Brosundtunnelen er to viktige samferdselsprosjekt som vil løse mange av utfordringene i Ålesund. Disse prosjektene er privat finansierte og er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dersom staten ikke kommer med penger til disse prosjektene kan FrP gå med på brukerfinansiering dersom det finnes omkjøringsmuligheter uten bompenger.

Andre prosjekt som Ålesund FrP stiller seg bak:

  • Hovdelandssambandet
  • Storfjordsambandet
  • Børdalslinja
  • Hamnsundsambandet

Skole og barnehage

Skole

Grunnlaget for all utvikling, forskning og verdiskaping legges på barneskolen. Hvis man ikke klarer å få barna til å like å lære, og å mestre lesing, skriving og regning får vi verken vekst eller velstand. FrP skal jobbe hardt for at tidlig innsats, fra første klasse av, blir iverksatt best mulig. Barn elsker å lære, den lysten må utnyttes, både i barnehagen og i første klasse og de andre klassetrinnene.

Gode skolebygg er avgjørende for elvevene sin trivsel, og kvaliteten på læringen. Derfor mener FrP at etter nye Hessa skole må ny ungdomsskole på Skodje og ny skole på Ellingsøya prioriteres.

Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring, og for at elevene gleder seg til å gå på skolen. Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det må slås hardt ned på krenkende adferd og alle former for mobbing. Det er også viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Derfor bør det opprettes eget mobbeombud i Ålesund kommune, som har et tett samarbeid med lokale skoler og skoleeiere.

Også lærere utsettes for angrep og mobbing. Lærerens trygghet på arbeidsplassen må ivaretas på en bedre måte enn i dag. Lærere må få anledning til å beskytte seg selv dersom de blir fysisk angrepet av elever, og de må få anledning til å fysisk flytte elever ved behov.

Utdanningssystemet bør i større grad ta hensyn til at elever er ulike og har ulike evner og behov. Skoleeier skal ha plikt til å sikre elever med spesielle behov nødvendige hjelpemidler.

Kommunen har plikt til å sørge for en barnehageplass til elevene i Ålesund. I dag blir flere barn sendt ut av Ålesund til Sula og Giske for å få barnehageplass. Vi må derfor sørge for nok barnehageplasser i alle kommunedeler. For FrP spiller det ingen rolle om barnehagen er privat eller offentlig, så lenge kvaliteten er god.

Skatt og kommunale avgifter

Skatt

Eiendomsskatten er grovt urettferdig og rammer folk uavhengig av inntekt. Skatten er innført i Ålesund fordi politikerne ikke har klart å ha kontroll på kommuneøkonomien. Vi mener at det ikke er riktig at innbyggerne skal måtte lide på grunn av politikernes feilprioriteringer. FrP har tidligere foreslått å redusere eiendomsskatten, og fase den ut over en fireårsperiode. Derfor vil vi redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten, slik innbyggerne får beholde mer av sine egne penger i de trange tider vi er inne i.

Kvasneset kloakkrenseanlegg vil føre til store kostnader for innbyggerne i form av økte gebyr og avgifter. Fremskrittspartiet mener at dette gigant anlegget til 2,1 milliard (eller mer) ikke er korrekt plassering eller gjennomføring av avløpsrensing i Ålesund. Anlegget skal finansieres av alle innbyggerne som er tilknyttet det kommunale avløpssystemet, uavhengig om man får nytte av det nye anlegget. Fremskrittspartiet vil se på desentraliserte løsninger og gå ut på det åpne markedet med aktører som kan faget og be de komme med alternative løsninger for avløpssituasjonen i hele Ålesund.

Ålesund som JA-kommune

Næring

Næringslivet i Ålesund er avhengige av en kommune som de kan spille på lag med. Da trenger vi gode saksbehandlere som er til for å hjelpe, ikke sette kjepper i hjula for vekst og utvikling. Vi må se på muligheten for å i større grad forenkle og digitalisere søknadsprosesser og andre tjenester for å sikre likebehandling og effektivitet. Ålesund trenger færre lokale regler, reguleringer og byråkrater på rådhuset. Det bør også lages en plan for å tilby næringsareal til bedrifter som ønsker å etablere seg i Ålesund

Verdiene må skapes før de kan deles. Dagens Ap og Sp regjering er i ferd med å ødelegge for næringslivet langs hele kysten med økt formuesskatt, utbytteskatt og grunnrenteskatt på havbruk. Fremskrittspartiet vil konstant jobbe for gode og stabile rammevilkår for næringslivet. Det er næringslivet som sikret arbeidsplasser, utvikling og aktivitet i lokalsamfunnene, og det må vi stå opp for.

Vi trenger mindre kommunalt formynderi. Innbyggere som ønsker å gjøre noe med eiendommen sin bør i størst mulig grad få lov til dette. Fremskrittspartiet mener at det alltid skal sies ja, med mindre man har en god grunn til å si nei.

Skjenketidene for alkoholservering må utvides til klokken 03:00 som er det meste kommunene har lov til å tillate. Vi er ikke mer spesielle i Ålesund enn i resten av landet, derfor trenger vi ikke lokal leggetid i Ålesund.

Stopp sløsingen

Sløsing

Fremskrittspartiet er opptatt av at innbyggernes skattekroner først og fremst skal gå til lovpålagte og grunnleggende oppgaver som kommunen har. Barn, unge, syke og eldre vil alltid komme først når vi skal prioritere.

Ålesund skal bli språknøytral kommune. Fremskrittspartiet mener at alle innbyggere selv skal få bestemme hvilken målform man selv ønsker å bruke. I dag er det forskriftsfestet at kunngjøringer, annonser, forskrifter m.m. skal skrives på nynorsk. Dette har nok forårsaket ekstra kostnader gjennom språkkurs for de ansatte og ekstratid på «språkvasking». Kommunalt ansatte må og skal få lov å skrive på sin målform uavhengig hva det gjelder. Derfor mener vi at Ålesund skal være språknøytral, for å sikre likestilling mellom nynorsk og bokmål. Innbyggere som tar kontakt med Ålesund kommune skal selvfølgelig få svar tilbake på sin målform.

Sløsing av offentlige midler. Det må kuttes i unødvendig administrasjon på rådhuset, og driften må effektiviseres. Ålesund FrP kuttet også millioner av kroner i sitt alternative budsjett for 2023 som gikk til "kjekt å ha" tiltak. Her innebærer det oppgradering av trapper i Sentrum, kunstformidling og kunst i offentlig rom.

Det må prioriteres i Ålesund kommune. Derfor har vi tydelig sagt at vi ikke har råd til å bruke hundretalls millioner på Helseplattformen, Hatlehol Kirke, investeringer til rådhusdrift osv.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.