Valgprogram 2023-2027

Rammeprogram

RAMMEPROGRAM HAMARØY FREMSKRITTSPARTI KOMMUNEVALGET 2023

Hamarøy FrP

Fremskrittspartiet (FrP) er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norske verdier, tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion, legning eller etnisk opprinnelse.

Hamarøy Fremskrittsparti ser et stort potensiale for Hamarøy kommune ift befolkningsvekst, samfunns- og næringsutvikling, trivsel, kultur og bolyst. Dette betinger et stødig politisk engasjement, og et levende og realistisk lokaldemokrati som tar helhetlige og bevisste valg for fremtiden. Hamarøy FrP vil i kommende kommunestyreperiode ta valg som tjener det store flertallet, ikke ensidige særinteresser og etniske særfordeler.

Kommunen

utgjør fundamentet i det lokale folkestyret og representerer nærhet, tilhørighet og mulighet for innflytelse for befolkningen.
Finansielle måltall etablert i økonomi- og finansreglement skal ligge fast. Det er svært viktig og avgjørende for økonomisk utvikling, rammebetingelser, drift og investering, at disse parameterne er synlige, forutsigbare og omforente.

Hamarøy FrP vil:

At investeringer og drift skal følge de til enhver tid økonomiske rammer og handlingsregler – samtidig gi innbyggerne gode og bærekraftige tjenester.

Planer

Fremskrittspartiet vil prioritere å rullere kommuneplanens samfunns- og arealdel med handlingsplaner som knyttes tett til økonomiplanen. Stedsutvikling prioriteres med involvering av næringsforening, lokalutvalg og lag/foreninger. Det skal utvikles en helhetlig personalpolitisk plan (kompetanse, ledelse og rekruttering) for å sikre kvalitet, effektivitet og innovasjon.

Skatt og avgifter

Skatter og avgifter skal betale for de viktigste oppgavene i livet vårt, men vi kan ikke ha et skatte- og avgiftsnivå som gir deg mindre frihet, setter jobben din i fare og som mest rammer dem som har minst fra før av.

Hamarøy FrP vil:

• Redusere skatte- og avgiftsnivået

• Prioritere å redusere avgifter som mest rammer dem som har minst

• At avgiftsnivået rettet mot selvkost og IRIS må reflektere enslige pensjonister

• Ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag

• Vurdere endringer i eiendomsskatten i perioden

Familien

For Fremskrittspartiet er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid. Familien er en viktig tradisjons- og kulturbærer, og FrP mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes.

Hamarøy FrP vil:

• Styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet

• La foreldrene selv få avgjøre fordeling av fødselspermisjon

• Sikre barn rett til samvær med begge foreldre ved samlivsbrudd

• At barnetrygden videreføres som en universell ordning

Helse

De kommunale helsetjenestene er viktig for forebygging og behandling av sykdommer. Helse- og omsorgstilbudet som det offentlige har finansieringsansvar for, skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet. Vi vil sørge for god og riktig hjelp til alle som trenger det. Du skal ha medisinene, operasjonene, kompetansen og behandlingen du trenger.

Hamarøy FrP vil:

• Intensivere arbeidet med rekruttering av kompetanse og kapasitet av helsepersonell

• Utrede insentiver for å beholde helsepersonell

• At Helsehuset skal oppgraderes i kommunestyreperioden, alternativt et nybygg i

kommunesenteret, for å sikre nødvendig og rasjonell samhandling, kompetanse og kapasitet

Tilleggsbetraktninger helse.

• At kommunal tilrettelegging og kollegial samhandel innen helse- og omsorg styrkes og at arbeidstagerne selv får delta i planlegging av turnusarbeidet.

• Arbeidstagere innen helse er i ulike faser og har ulike ønsker for arbeidstid, og arbeidslengde. Dobbelskift i perioder med og dermed mere sammenhengende fri bør vurderes.

• Vi må snu trenden med et mer utslitt og «stressa» personell, sykemeldte, nye vikarer som kommer og går, underbemanning, usikre ufaglærte og stadig flere som slutter i jobben.

• Vi trenger å rekruttere, styrke og beholde bemanningen i helsesektoren.

• Bli flinkere på å tilby fri med lønn til de som tilbyr seg og faktisk ønsker samt ønsker å ta utdannelse/videreutdannelse. Samt å spandere kurs på sine ansatte. Reflektert bindingstid i kommunen etter endt utdanning er en del av en slik avtale.

• Tilleggene på kveld, natt, helg, høytid og overtid bør økes - og da mener Hamarøy FrP en markant økning! På sikt vil disse tiltak gi en sektor i balanse med tilfredse og tilstedeværende arbeidstagere. Dette må også vurderes opp mot svært dyre vikarordringer.

Eldreomsorg

Du skal få like god omsorg uansett hvor du bor enten du trenger hjelp hjemme, eller har andre behov i «omsorgstrappen». Velferdsteknologi vil også gi større trygghet for pårørende.

Hamarøy FrP vil:

• Ha en verdig eldreomsorg med kvalitet, valgfrihet og livsglede

• Sikre omsorgsboliger og sykehjemsplasser til alle som trenger det

• Kommunen skal være foroverlent ift å ta i bruk velferdsteknologi

Psykisk helse

Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi ønsker å prioritere en styrking av tilbudet innen psykisk helse.

Hamarøy FrP vil:

• Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten

• Sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet, og nok institusjonsplasser

• Sikre psykologtjenesten i kommunen

Funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre.

Hamarøy FrP vil:

• Videreutvikle BPA som et likestillingsverktøy, organisert under NAV

Ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede

Rusomsorg

Fremskrittspartiet vil prioritere det forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Behandling av rusmisbruk må også ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser.

• Hamarøy FrP vil:

Styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk, styrke samarbeidet med skole, og ikke minst samarbeidet mellom skole og foreldre.

Oppvekst

Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås. FrP vil føre en kunnskapsbasert skolepolitikk der den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas. Vi vil ha en fleksibel grunnskole som i større grad tar hensyn til hver enkelt elevs kunnskapsnivå. Lærere og elevene skal ha et godt fysisk og mobbefritt miljø på skolen.

Hamarøy FrP vil:

• At det må gjennomføres en relevant kartlegging av bygningsmassen for skole, barnehage og oppvekst og sett opp mot fremtidige behov og planlegge for nødvendige investeringer.

• Basseng knyttet til Oppeid skal utredes ift behov og kostnader for investering og drift.

• Arbeide for god grunnbemanning, økt kompetanse og en stabil bemanningssituasjon for barnehagene og skolene i kommunen.

• At tilrettelagt innsats skal settes inn umiddelbart når eleven sliter. •

Utdanning

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års heltids videregående opplæring. Ved siden av ordinær videregående skole med studie- forberedende linje og ulike yrkesfaglinjer finnes det en rekke ulike fagskoler og bransje-skoler som gir mange muligheter for en verdiskapende karriere i yrkeslivet.

Hamarøy FrP vil:

• Øke borteboerstipendet for å sikre alle elever muligheter for videregående utdanning

• Øke utstyrsstipendet for elever på yrkesfaglinjene

• Hegne om og videreutvikle det videregående tilbudet i kommunen ved Knut Hamsun Videregående skole

• Videreføre og videreutvikle Steigenmodellen som en bærekraftig ordning

Livslang læring

Arbeidsliv er i kontinuerlig endring, og livslang læring blir stadig viktigere. I den nasjonale strategien må det sikres tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Hamarøy FrP vil:

• At virkemidlene i det arbeidsrettede velferdsapparatet, som kommunens vekstbedrifter representerer, utvikles videre i dialog med kommunen for inkludere flere med nedsatt arbeidsevne.

Barnevern

Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Det er et mål at flest mulig barn skal få vokse opp i sin egen familie, så langt det er trygt for barnet.

Hamarøy FrP vil:

• At kommunen skal ha ansvar for forebygging og hjelpetiltak i familien

• Stramme inn kravene til sakkyndige og rapportene som skrives

• Gi mulighet for politisk innsyn og kontroll med barneverns feltet

• At samarbeidsavtalen med Bodø kommune vurderes ift effekt, resultater og økonomi

Innvandring og integrering

Det norske samfunnet er helt avhengig av en ansvarlig og forutsigbar innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet vil sikre god integrering av menneskene vi allerede har bosatt. Vi stiller tydelige krav til den enkelte ift språk og jobb slik at landet er godt å bo i for alle.

Hamarøy FrP vil:

• Kartlegge integreringsstatus ift språk, inkludering, skole, arbeid og kultur

Samferdsel og trafikksikkerhet

Veinettet i Hamarøy består av E6, riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier. Veiene er av ymse standard og vi trenger opprustning av mange. Bilen er svært viktig for mange av oss. Vi trenger trygge veier. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene gir store utfordringer for distriktene – tiltak må identifiseres og prioriteres.

Hamarøy FrP vil:

• At kommunen skal overta flere private veier med felles løsninger for oppsittere, for å bevare spredt bosetting men også ballansere utgiftsnivået mellom tettsteder/bygder

• At dette også skal reflekteres ift brøyting og vedlikehold av veilys

• Jobbe videre for realisering av Finnøy/Nessbrua

• Prioritere bygging av gang- og sykkelveier, spesielt langs skoleveier

Klima, miljø, naturvern

Fremskrittspartiet vil føre en forutsigbar og faktabasert klima-politikk som fungerer i praksis, som kutter utslipp, tar hensyn til norsk industri og øker verdiskapingen i Norge. Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for hensynsfull framferd, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsområdet.

Hamarøy FrP vil:

• Ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark

• Sikre tilstrekkelig tilgang til strandsonen for allmennheten

• Tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming

• At forvaltning av strandsonen skal skje lokalt

• Arbeide for å etablere faste og tilrettelagte scooter-løyper i kommunen

Forurensning

Plast er i ferd med å bli ett av vår tids største miljøproblemer. Økt kunnskap om marin forsøpling og mikroplast har gitt økt bekymring for hvilke problemer dette skaper i naturen.

Hamarøy FrP vil:

• Gjennom politiske vedtak intensivere tiltak i strandsonen og styrke den økonomiske støtten til lokale oppryddingstiltak

Energi

Energisektoren skaper grobunn for teknologiutvikling, verdiskaping og god levestandard. Det må legges til rette for bruk av de energikilder som totalt sett er mest lønnsomme, miljøvennlige og effektive for samfunnet. Skatte- og avgiftslettelser på energibesparende tiltak (ENØK) både for privatpersoner og næringsliv må videreføres med langsiktighet og forutsigbarhet.

Hamarøy FrP vil:

• Bidra til at kommunen utvikler sitt engasjement ift kraftskapende industri

• Tillate skånsomme utbygginger i vernede vassdrag

• Ta i bruk forsert vannkraftutbygging fremfor utbygging av vindkraft

Arbeidsliv

Det er avgjørende at de arbeids- og velferdspolitiske virkemidlene innrettes på en slik måte at arbeid alltid skal lønne seg, og slik at den enkelte får utnyttet sin reelle arbeidsevne. Fremskrittspartiet vil at arbeidslivet skal være trygt, fleksibelt og familievennlig. Faste, hele stillinger skal være hovedregelen. Arbeidsmarkedstiltakene er blant de viktigste virkemidlene i det arbeidsrettede velferdsapparatet.

Hamarøy FrP vil:

• At kommunen er aktiv ift dialog og koordinering av arbeidsrettede tiltak

Næringer

Fremskrittspartiet vil føre en næringspolitikk som stimulerer til videre utvikling av næringer som har historiske og naturlige fortrinn. Hovedoppgaven i næringspolitikken er å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping i hele landet. Det er viktigere enn noen gang å sikre norske arbeidsplasser, økonomi og fremtid.

Hamarøy FrP vil:

• Gi næringslivet i Hamarøy trygge rammer

• Fokusere på dialog med bedrifter og næringsforening

Havet

Havets ressurser skal utnyttes ut fra et kunnskapsbasert regulerings regime som sikrer et optimalt uttak av biomasse. Fremskrittspartiet vil stimulere til ytterligere brukerstyrt forskning, herunder potensial for mottak og foredling av levende fisk. Nærheten til markedet for fersk sjømat, samt kunnskap fra landbasert foredling av fisk, gjør at det ligger til rette for en større grad av videreforedling innen landets grenser.

Hamarøy FrP vil:

• Jobbe for at havnene våre er best mulig tilrettelagt og tilgjengelige for havbaserte næringer At kommunen er aktiv ift dialog med Nordland Fiskarlag og vårt lokale Fiskarlag ift å avklare behov og løsninger for næringen

• At kommunen er aktiv ift dialog med Havbruksaktørene i kommunen ift behov og løsninger

• At Havbuksfondet fordeles med 80 % til kommunene og 20 % til staten

Landbruk og skogbruk

Landbrukets konkurranseevne må styrkes, og i større grad baseres på markedsøkonomiske prinsipper. Formålet skal være en kostnadseffektiv matproduksjon som samtidig ivaretar beredskapshensyn. Landbruket spiller også en rolle for å hindre at kulturlandskapet gror igjen i Norge.

Fremskrittspartiet vil at mer av verdiskapningen i skogbruket forblir i Norge og at mer av trebearbeidingen skjer innenlands. Økt verdiskapning i treindustrien gir betydelige muligheter for økt sysselsetting og avkastning fra skogsnæringen.

Hamarøy FrP vil:

• At kommunen er aktiv ift dialog med Landbruksaktørene i kommunen ift behov løsninger

• Jobbe for en kapasitetsøkning på veterinær funksjoner

• Opprettholde lokal forvaltning av vilt

-At kommunen er aktiv ift dialog med skogbruksaktørene ift behov og løsninger

Reindrift

Fremskrittspartiet vil styrke reindriftens konkurranseevne, men vil redusere og på sikt fjerne subsidiene. Det offentlige ansvar bør begrenses til en fornuftig ressurs-forvaltning. Sametinget skal ikke overta forvaltningen av reindriftsavtalen!

• Hamarøy FrP vil:

Jobbe for at «tilpasningplikten» for næringen skal ligge i bunn for alle vurderinger om drift og beite

Maritim sektor

Fremskrittspartiet vil sikre at Norge forblir en sjøfartsnasjon også i fremtiden. Vi ønsker å styrke nærskipsfarten fordi det er fornuftig å frakte gods på denne måten.

Hamarøy FrP vil:

• At kommunen fokuserer på mulighetene for sjøtransport inn og ut av kommunen

Mineralnæringen

kan bli Norges neste vekstnæring fordi mineraler har en svært viktig plass i det grønne skiftet. Næringen trenger langsiktige og forutsigbare vilkår og den grønne teknologien, slik som vindmøller og solceller, er avhengig av tilgang til mineraler.

Hamarøy FrP vil:

At kommunen intensiverer sitt engasjement for å avdekke mulighetsrommet for videre utvinning av mineraler i kommunen

Reiseliv og servicenæringer

Norges spesielle kvaliteter, gjennom særegen natur og rik kulturarv, gjør landet til et spennende reisemål, og næringen har dermed et uutnyttet vekstpotensial. Reiselivet tar hele landet i bruk og er derfor også en viktig distriktsnæring, både i form av å skape arbeidsplasser og lokal utvikling.

Hamarøy FrP vil:

• Arbeide for å få etablert en hurtigbåtrute mellom Narvik, Evenes og Tranøy

• Arbeide for helårsferge Skutvik – Svolvær

• Arbeide for at hurtigbåtanløp Skutvik betjenes fast av ekspeditør

• At kommunen formaliserer engasjement ift Visit Narvik

• Støtte og tilrettelegge for nye etableringer

Seniorer

Blir en stadig større gruppe i samfunnet som vi trenger å løfte frem som en ressurs, ikke et problem. Mange seniorer er en uvurderlig ressurs som frivillige og som hjelpere i lokalsamfunnet

Hamarøy FrP vil:

• At kommunen setter behov og løsninger på dagsorden i perioden og etablerer gode møteplasser for eldre der de også kan bidra selv i eget miljø men også som en ekstra ressurs i kommunens indre liv

Samfunnsikkerhet og beredskap

Det er nødvendig med en jevnlig gjennomgang og oppdatering av vår samfunnsberedskap. Beredskapen avhenger av god ledelse og god samhandling mellom alle involverte sektorer og etater, med en avklart oppgavefordeling og tydelige kommandolinjer.

Hamarøy FrP vil:

• Ha en gjennomgang av struktur og tydeligere ansvarslinjer regionalt og på kommunenivå

• Gjennom å operasjonalisere tiltak og planer kvalitetssikre status på planverket

• Styrke kystberedskapen i indre Vestfjord

• At offentlige og private havner skal likebehandles

• Sikre bedre mobildekning og gode nasjonale varslingsrutiner

Digitalisering

Utviklingen i bruk av bredbånd og radiolinje med større hastighet på bredbånd har vært god de siste årene. Nå ligger alt til rette for et ytterligere økt tempo i utbyggingen.

Hamarøy FrP vil:

• Sikre brukere som ikke kan benytte digitale løsninger, mulige alternative tjenester

• Ha god kapasitet og god dekning i hele kommunen og langs tilførselsveiene og seilingsledene til by- og regionsentra

• Ta i bruk digitalisering av kommunale tjenester på bred front ved innføring av digital teknologi

• Etablere en møteplass på HIS primært for seniorer, der Hjelpemiddelsentralen (etter kapasitets- og kompetansetilførsel) kan drive veiledning og hjelp

Kultur og idrett

Fremskrittspartiet ønsker et levende kultur- og idrettsliv, basert på personlig engasjement og frivillighet. Profesjonelle kunstnere, lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en stor innsats for å tilby et variert utvalg kulturaktiviteter. Kultur i Hamarøy står sterkt! Hamarøy FrP bifaller de tiltak som er etablert i kommunen. Idrett skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten må få vokse og gro på egne premisser til glede for deltakere og utøvere. Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett.

Vi ønsker å likebehandle e-sport med annen frivillig organisert idrett og kulturaktivitet, og vil gi e- sport lag og organisasjoner for barn og unge de samme mulighetene til å få finansiering gjennom de offentlige støtteordningene.

Hamarøy FrP vil:

At kommunen etablerer et møtested i kommunesenteret for e-sport, feks. i kjelleren på HIS At korps og kulturskolen får nødvendig støtte

Fritid og frivillighet

I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres, er alle våre frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge er også viktige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger, er uvurderlig som forebyggende arbeid, også når det gjelder rusproblematikk. Frivillighetssentralen står sterkt og stødig i kommunen.

Hamarøy FrP vil:

• At Frivilligsentralen videreutvikles og videreføres med tilstrekkelig ressurser og bemanning

• Prioritere barne- og ungdomsaktivitet innenfor kultur og idrett

• Legge til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i kultur og idrettsaktiviteter

Samisk språk og kultur

Det er viktig for Norge å opprettholde samisk språk, kultur og samfunnsliv i de områder hvor samene tradisjonelt har vært bosatt. Arbeidet med å sikre dette bør gjøres gjennom ordinære folkevalgte organer, eller organer med utspring fra disse, samt på frivillig basis. Spørsmål om Hamarøy fortsatt skal ha status som Lulesamisk språkforvaltningskommune bør reises gjennom en folkeavstemning.

Hamarøy FrP vil:

• I kommende periode invitere til en evaluering av kommunen som Lulesamisk språkforvaltningskommune og deretter etablere et påfølgende og kontinuerlig forvaltnings barometer for sektoren

• Om Hamarøy kommune i fremtiden skal være en Lulesamisk forvaltningskommune bør avklares ved en folkeavstemning

Valg

Hamarøy Fremskrittsparti går til valg med ny giv og med nye og gamle koster.

Kumulerte kandidater (ekstra stemmetillegg) er listet med uthevet skrift på valglistene. Hamarøy FrP har kumulert de to første på listen. Knyttet til de ikke-kumulerte navnene kan du krysse av ved de navnene som du ønsker å kumulere.

Apell

Vi ønsker deg godt valg og ber om at DIN stemme går til FrP og personer på FrP lista. Vi ber om et sterkest mulig mandat for skape en bedre og balansert fremtid for Ha

Nei til eiendomsskatt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.