Kommunen

Fremskrittspartiets kommunepolitikere jobber for minst mulig byråkrati, effektiv utnyttelse av skattebetalernes penger, service og JA-holdning i kommunene. Kommunene skal si ja til søknader fra innbyggere og næringsliv om de ikke har veldig god grunn til å si nei.

Fremskrittspartiet vil

  • Legge ned fylkeskommunen
  • Gjennomgå statsforvaltningen med sikte på overføring av oppgaver til kommunene
  • Fjerne fylkeskommunens/statsforvalterens/Sametingets/Statens Vegvesens og andre offentlige instansers innsigelsesrett til kommunale plan- og arealvedtak
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Demokrati og markedsøkonomi skal gi enkeltmennesket makt og innflytelse over sin egen hverdag og eget lokalmiljø.

Fremskrittspartiet ønsker en større likebehandling av innbyggerne, uavhengig av hvor i landet de bor. Vi vil derfor ha en statlig finansiering av kjerneoppgaver som helse, omsorg og undervisning, slik at disse tjenestene blir likeverdige over hele landet.

Kommunene utgjør fundamentet i det lokale folkestyret og representerer nærhet, tilhørighet og mulighet for innflytelse for befolkningen. Mange kommuner har nå slått seg sammen for å kunne møte de skjerpede kravene og forventningene i samfunnet. En nedleggelse av fylkeskommunen forutsetter en hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenestestyring og effektiv bruk av ressursene. Det må være en forutsetning at kommunene kan drive effektivt og levere gode tjenester til folk flest. Fortsatt er det kommuner som er for små og sårbare til å kunne påta seg flere oppgaver.

Kommunen skal i større grad enn i dag få råde over egne arealer. Dette må også innebære en avgrensing av innsigelsesretten i arealsaker, og at disse må avklares i lov. I dag er det en utstrakt bruk av forskrifter, nasjonale retningslinjer og skjønn som begrenser eiendomsretten og det lokale selvstyret.

For å stimulere kommunene til å legge til rette for næringsutvikling, bør kommunene få beholde noe av selskapsskatten der hvor verdiene skapes. FrP vil ikke at kommuner som reduserer formuesskatten lokalt skal straffes gjennom inntektssystemet for det. Samtidig bør kommunenes anledning til å innkreve usosial eiendomsskatt avvikles.

Kommunal tjenesteproduksjon skal skje med høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler for å sikre innbyggerne gode tjenester. Fremskrittspartiets kommunepolitikere jobber for minst mulig byråkrati, effektiv utnyttelse av skattebetalernes penger, service og JA-holdning i kommunene. Kommunene skal si ja til søknader fra innbyggere og næringsliv om de ikke har veldig god grunn til å si nei. Ansvar for ferdigstillelsesattest overføres fra kommunen til ansvarlig søker. Kontrollansvaret ligger hos kommunen.

Vi er for konkurranseutsetting og utfordringsrett. Dette vil føre til økt oppmerksomhet rundt egne kostnader og kvalitet.

FrP-gjennomslag:

Redusert eiendomsskatt FrP har presset nivået på eiendomsskatt ned fra syv til fire promille
Endret kriteriene for fergeavløsningsordningen i kommuneproposisjonen for 2021. Retningslinjene for fergeavløsningsordningen skal oppdateres slik at fergesamband som består av flere strekninger der det bare er aktuelt å avløse deler av sambandet, beregnes som om hele sambandet legges ned. FrP har fått igjennom en ytterligere forbedring av ordningen, slik at enda flere ferjeavløsningsprosjekter kan realiseres. Det skal legges fram en egen tilskuddsordning som kan avhjelpe rentekostnadene de første årene etter at prosjektet er ferdig stilt.
Forsøksordning med statlig finansiert eldreomsorg I regjering fikk FrP gjennomslag for å gjennomføre et forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO-prosjektet). Prosjektet har så langt hatt gode resultater å vise til.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.