Klima

Den norske klima- og miljødebatten er i altfor stor grad preget av politiske symboler, manglende konsekvensvurderinger og for liten tro på markedet. Resultatet av dette er mange meningsløse påbud, forbud og reguleringer som plager folk i hverdagen og som hindrer vekst og verdiskapning i Norge.
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Jordens klima skifter over tid, og vi vet for lite om hva som påvirker disse endringene. Derfor er det viktig å legge et føre-var-prinsipp til grunn for klimapolitikken i stedet for å kanalisere all innsats i en bestemt retning. Det betyr at det er fornuftig å prioritere tiltak som har en tilleggseffekt utover det å være et klimatiltak. Det forskes for lite på naturlige klimaprosesser.

Fremskrittspartiet vil stimulere til bredere forskning og åpen, kritisk debatt rundt årsaker til, og omfanget av, klimaendringer. God forståelse om utfordringen er viktig slik at man bedre kan prioritere samfunnets knappe ressurser til ulike formål, som å forebygge eller bedre å tilpasse oss uønskede endringer i naturen.

Det er nødvendig med en nyansert klimadebatt. Problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanel retter oppmerksomheten mot, kan være alvorlig. Advarslene gir grunnlag for varsomhet. Samtidig kan det være uheldig og uriktig å koble enhver flom, hete- eller kuldebølge, storm og andre værformer til påstanden om menneskeskapte klimaendringer. Innen slike samfunnsovergripende problemstillinger er det viktig å sikre gode, langsiktige beslutninger som har støtte i befolkningen og som forvalter skattebetalernes penger på en optimal måte.

Den norske klima- og miljødebatten er i altfor stor grad preget av politiske symboler, manglende konsekvensvurderinger og for liten tro på markedet. Resultatet av dette er at mange partier tyr til meningsløse påbud, forbud og reguleringer som plager folk i hverdagen og som hindrer vekst og verdiskapning i Norge.

Fremskrittspartiet er det eneste alternativet til en slik politikk. Vi vil føre en forutsigbar og faktabasert klimapolitikk som bidrar til reduserte klimagassutslipp basert på kostnader og effekt, og som bidrar til at det vil skapes nye jobber, lønnsomme bedrifter og økonomisk vekst i Norge.

Norge har ikke en egen atmosfære. Det betyr at klimapolitikken må forstås og føres på et globalt plan. Det blir ikke lavere globale CO2-utslipp ved at norske industriarbeidsplasser flyttes til Kina, eller at olje- og gassproduksjonen vår overtas av sjeikene i Midtøsten. Det eneste man oppnår ved en slik politikk er karbonlekkasje ved at utslippene flyttes til andre land og deretter tar med seg verdiskapningen, arbeidsplassene og velferden vår.

Fremskrittspartiet baserer seg derfor på at reduserte utslipp av CO2 må gjennomføres der det er mest kostnadseffektivt etter et kost/nytte prinsipp. Dette er bakgrunnen for at FrP vil basere sin politikk på aktiv bruk av klimakvoter. På denne måten sikrer man at utslippskuttene gjennomføres der de til enhver tid er billigst, samtidig som kostnadsbildet for klimapolitikken som føres, blir langt tydeligere.

Fremskrittspartiet mener videre at det er avgjørende at Norge ikke pålegger våre bedrifter og arbeidsplasser en høyere belastning for utslipp enn andre land vi er i naturlig konkurranse med. Fremskrittspartiet er derfor motstander av særnorske klimaavgifter på norske arbeidsplasser og bedrifter.

Fremskrittspartiet vil også motsette seg en politikk som bygger på å plage egne innbyggere med symbolpolitikk som har liten eller ingen påvirkning på globale utslipp, men som gjør hverdagen vanskeligere for folk flest. Eksempler på dette er forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler innen 2025, avgift på produksjon av rødt kjøtt, kreative flyavgifter, elektrifisering av sokkelen som vil kreve massiv utbygging av nye vindmøller på land, eller miljøavgifter uten effekt som bare henter penger til statskassen. Det er heller ingen løsning å pålegge avgifter som for eksempel økt CO2-avgift før alternativ teknologi er tilgjengelig. Dette vil ramme blant annet transportbransjen og maritim sektor.

Norske fossefall er et naturgitt og fornybart utgangspunkt for ren kraftproduksjon som gir oss en konkurransefordel mot andre land. Samtidig gjør vår allerede 100 % fornybar kraftproduksjon det vanskeligere og mer kostbart for Norge å gjennomføre utslippskutt innenlands. De andre partienes svar på dette er å overby hverandre med urealistiske, ineffektive og kostbare mål som vil gå på bekostning av skattebetalerne og konkurranseevnen til norsk industri.

Fremskrittspartiet vil tvert imot føre en klima- og miljøpolitikk som både kutter utslipp, tar hensyn til norsk industri og øker verdiskapningen i Norge. Det betyr at det må lønne seg for folk og bedrifter å gjøre smarte og miljøvennlige valg. Fremskrittspartiet vil derfor legge til rette for teknologiutvikling og støtte til programmer for forskning og utvikling. En slik politikk må basere seg på å utnytte våre fantastiske naturressurser.

Eksempler på dette er videre satsing på norsk olje- og gassproduksjon, som er blant de reneste i verden målt i utslipp pr. produsert fat. En stor satsing på nyplanting av skog vil både redusere våre utslipp, men også gi Norge muligheter til å skape nye jobber i skogbruket og treindustrien. Fortsatt vekst i fiskeri- og oppdrettsnæringen gir grunnlag for nye arbeidsplasser, og i maritim sektor vil ny teknologi og gradvis skjerpede miljøkrav globalt bidra til at vi kan øke verdiskapningen i Norge. Med eksport av gass bidrar Norge til å gjøre det mulig for Europa å nå sine klimamål. Norsk naturgass er derfor en del av løsningen. Å erstatte kull med gass i kraftproduksjonen er et enkelt, effektivt og billig grep for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten raskt.

Fremskrittspartiet vil legge til rette for et teknologinøytralt system der lave utslipp gjennom hele livsløpet belønnes. Eksempler på dette er hydrogen og biogass som begge kan utvikles fra naturgass og vil kunne bidra til reduserte utslipp i transportsektoren og landbruket.

Fremskrittspartiet vil arbeide for innføring av miljø- og klimasertifikat på alle nye biler, slik at man kan synliggjøre utslipp under både produksjon, drift og destruksjon.

Fremskrittspartiet vil:

 • Føre en effektiv klima- og miljøpolitikk fri for politiske symboler
 • Basere politikken på aktiv bruk og forvaltning fremfor vern av naturen
 • Støtte forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter som kan bidra til redusert fotavtrykk på klima og miljø
 • Basere all gjennomføring av klimatiltak på en grundig kost/nytte-analyse
 • Bruke klimakvoter for å gjennomføre utslippskutt der det er mest kostnadseffektivt
 • Fortsette å utvikle olje, gass og leverandørindustrien i Norge
 • Styrke satsingen på hydrogen og biogass
 • Starte en aktiv politikk for skogplanting for å redusere utslipp og øke verdiskapingen i Norge
 • Skjerme norsk landbruk og fiskerier for særegne klimatiltak som flytter produksjonen ut av Norge
 • Si nei til nye reguleringer, påbud og forbud som innskrenker innbyggernes frihet og egne valg
 • Forsterke arbeidet mot forsøpling på land og i havet
 • Si nei til forbud mot bensin- og dieselbiler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.