Naturvern og friluftsliv

Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsarealet. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal disse løses lokalt ved anvendelse av lover og forskrifter, samt lokale forhold.
Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsarealet. © Colourbox

17 prosent av Norges fastlandsareal er vernet, hvorav nasjonalparker utgjør ca. 9,6 prosent, landskapsvernområder ca. 5,4 prosent, og naturreservater ca. 1,7 prosent. I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall naturminner, men disse har svært begrenset arealomfang.

Norge har 44 nasjonalparker, hvorav 37 i Fastlands-Norge, med et samlet areal på 25 000 kvadratkilometer, og syv på Svalbard på til sammen 14 500 kvadratkilometer. På Svalbard er nesten 65 prosent av arealet vernet, hvorav 41 prosent er naturreservat og nesten 24 prosent nasjonalpark.

Jakt er både en friluftslivsaktivitet til glede for jegere og en måte å regulere viltbestander på. Ofte skiller vi mellom småviltjakt og storviltjakt. All jakt skal gjennomføres slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Halvparten av alle voksne i Norge fisker én eller flere ganger i året. Fritidsfiske i sjøen er en del av allemannsretten, mens grunneier har fiskerettighetene i ferskvann. Fritidsfiske betyr mye for trivselen i nærmiljøet, og kan gi betydelige inntekter til rettighetshavere og lokalsamfunn.

Fremskrittspartiet vil:

 • Ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark
 • At grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag
 • Sikre tilstrekkelig tilgang til strandsonen for allmennheten
 • At det i hovedsak er offentlig eide naturområder som vernes, eller ved frivillig avståelse av grunn fra private
 • At ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning
 • Tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming
 • At forvaltning av strandsonen skal skje lokalt
 • La kommunene selv få bestemme om de ønsker å åpne for romjulsjakt.
 • Gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet
 • Styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere
 • Styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk
 • Sikre at blyhagl fortsatt tillates til jakt på fastmark og over åpent vann

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsarealet. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal disse løses lokalt ved anvendelse av lover og forskrifter, samt lokale forhold. Den private eiendomsretten skal tillegges særlig vekt i slike tilfeller.

Grunneiers interesser bør sikres bedre når det gjelder allmennhetens grense mot innmark og privat sfære. Det generelle forbudet mot bygging i 100-meterssonen skal fjernes, men det må samtidig sikres at det er tilstrekkelig med strandsone tilgjengelig for allmennheten.

Ved opprettelse av nye naturreservater, nasjonalparker og lignende, skal lokaldemokratiet tillegges avgjørende vekt. Prinsippet om «vern gjennom bruk» skal uansett legges til grunn. Restriksjoner knyttet til vern skal kun være utformet for å hindre ødeleggelse av naturgrunnlaget. Vi ser positivt på å vurdere opphevelse av allerede vedtatte verneområder.

Det må satses på etablering av turløyper og andre friluftsarenaer som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet.

Kommunene skal forvalte lov om motorferdsel i utmark. Motorisert ferdsel i utmark må tilpasses friluftslivet, men bør også kunne inngå som en del av det. De gode løsningene for håndtering av denne utfordringen ligger ute i kommunene, blant dem som bor der og kjenner de lokale forholdene. Norge har store avstander, spredt bosetting og et næringsgrunnlag sterkt knyttet til primærnæringene, turisme, jakt og fiske. Dette tilsier at man burde ha en svært fleksibel holdning til snøscooterbruk i mange deler av landet.

Vi vil at lovverket knyttet til bruk av vannscooter skal harmonere med lovverket for bruk av småbåter.

Friluftsliv er et viktig tema blant annet når det gjelder skole, undervisning og folkehelse. Friluftsliv er også et viktig område for utvikling av reiselivsbaserte næringer.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.