Naturvern og friluftsliv

Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsarealet. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal disse løses lokalt ved anvendelse av lover og forskrifter, samt lokale forhold.
Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsarealet. © Colourbox

17 prosent av Norges fastlandsareal er vernet, hvorav nasjonalparker utgjør ca. 9,6 prosent, landskapsvernområder ca. 5,4 prosent, og naturreservater ca. 1,7 prosent. I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall naturminner, men disse har svært begrenset arealomfang.

Norge har 44 nasjonalparker, hvorav 37 i Fastlands-Norge, med et samlet areal på 25 000 kvadratkilometer, og syv på Svalbard på til sammen 14 500 kvadratkilometer. På Svalbard er nesten 65 prosent av arealet vernet, hvorav 41 prosent er naturreservat og nesten 24 prosent nasjonalpark.

Jakt er både en friluftslivsaktivitet til glede for jegere og en måte å regulere viltbestander på. Ofte skiller vi mellom småviltjakt og storviltjakt. All jakt skal gjennomføres slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Halvparten av alle voksne i Norge fisker én eller flere ganger i året. Fritidsfiske i sjøen er en del av allemannsretten, mens grunneier har fiskerettighetene i ferskvann. Fritidsfiske betyr mye for trivselen i nærmiljøet, og kan gi betydelige inntekter til rettighetshavere og lokalsamfunn.

Fremskrittspartiet vil:

 • Ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark
 • Sikre tilstrekkelig tilgang til strandsonen for allmennheten
 • At det i hovedsak er offentlig eide naturområder som vernes, eller ved frivillig avståelse av grunn fra private
 • At ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning
 • Tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming
 • At forvaltning av strandsonen skal skje lokalt
 • La kommunene selv få bestemme om de ønsker å åpne for romjulsjakt
 • La kommuner selv få åpne for motorisert ferdsel
 • Gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet
 • Styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere
 • Styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk
 • Sikre at blyhagl fortsatt tillates til jakt på fastmark og over åpent vann

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsområdet.

Det generelle forbudet mot bygging i 100-meterssonen skal fjernes og erstattes med et differensiert regelverk som tar hensyn til lokale forhold. Det må samtidig sikres av lokale myndigheter at det er tilstrekkelig med strandsone tilgjengelig for allmennheten.

Ved opprettelse av nye naturreservater, nasjonalparker og lignende, skal lokaldemokratiet tillegges avgjørende vekt. Prinsippet om «vern gjennom bruk» skal uansett legges til grunn. Restriksjoner knyttet til vern skal kun være utformet for å hindre ødeleggelse av naturgrunnlaget. Vi vil være med på å vurdere opphevelse av allerede vedtatte verneområder dersom det finnes gode grunner til det.

Det må satses på etablering av turløyper og andre arenaer for friluftsliv som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet.

Kommunene skal forvalte lov om motorferdsel i utmark. Norge har store avstander, spredt bosetting og et næringsgrunnlag sterkt knyttet til primærnæringene, turisme, jakt og fiske. Dette tilsier at man burde ha en svært fleksibel holdning til bruk av motorisert ferdsel i mange deler av landet. Dette vil også kunne legge til rette for næringsvirksomhet til distriktskommuner.

Friluftsliv er et viktig tema blant annet når det gjelder skole, undervisning og folkehelse. Friluftsliv er også et viktig område for utvikling av reiselivsbaserte næringer.

Norske elver er yngleplass for halvparten av all atlantisk villaks. Villaksen er viktig som indikatorart i naturmiljøet, men også for friluftslivet og som inntektskilde og kulturbærer langs norske vassdrag. Det bør være en prioritert miljøpolitisk oppgave å bevare og styrke de norske villaksstammene.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.