Olje og gass

Det er viktig å sikre tilgang til nye attraktive letearealer, også i nordområdene. Områder i Barentshavet som grenser mot Russland, bør prioriteres. Det bør også legges vekt på leting i områder som enda ikke er åpnet, men som grenser til områder der oljeutvinning er tillatt.

Fremskrittspartiet vil

• åpne for økt olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel

• åpne for økt petroleumsvirksomhet i Norskehavet og utenfor Møre-kysten

• sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren

• fortsatt stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgraden på felt

• sikre at industrien har konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser

• ikke elektrifisere norsk sokkel fra land

• sikre at den definerte Iskantsonen er dynamisk, slik at nye områder som reelt blir tilgjengelige kan åpnes for ny aktivitet

• konsekvensutrede LoVeSe for åpning av olje- og gassproduksjon

Petroleumsnæringen har gjennom femti års aktivitet på norsk sokkel vokst frem til å bli Norges viktigste næring. Direkte og indirekte sysselsetter virksomheten rundt 300 000 mennesker, mens et høyt skattenivå og statens direkte eierskap bidrar til at hoveddelen av verdiskapningen på sokkelen tilfaller fellesskapet.

Skal norsk petroleumsproduksjon opprettholdes er fire faktorer avgjørende: Økt utvinning fra eksisterende felt, utbygging av drivverdige funn, flere funn i åpne områder og at nye leteområder åpnes. Siden det tar så lang tid fra leting til produksjon, haster det med å åpne nye områder.

Uten høy leteaktivitet og nye attraktive leteområder står Norge og næringen foran en rekke utfordringer:

  • Produksjonen av olje og gass vil etter hvert falle
  • Inntektene til fellesskapet faller parallelt
  • Uten tilgang til nytt leteareal reduseres behovet for arbeidskraft, noe som igjen reduserer kjøpekraft i markedet
  • Fagkompetansen forsvinner utenlands eller går ut av arbeidsstyrken på grunn av alder. Grunnlaget for å erstatte eller videreføre kompetansen er ikke lenger til stede
  • Leverandørindustrien mister sitt hjemme-laboratorium fordi driveren for innovasjon forsvinner
  • Det økonomiske handlingsrommet til å satse på fornybar energi minsker
  • Norge mister ressursene som kreves for å utvikle teknologien vi trenger i morgen, men som vi ikke kjenner i dag
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Olje- og gassnæringen er Norges desidert største og viktigste industri og svært avgjørende for norsk økonomi og velstand. Næringen sikrer en betydelig sysselsetting med lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet. Fremskrittspartiet vil legge vekt på å styrke grunnlaget for videre kartlegging og leting i olje- og gassektoren. I tillegg ønsker vi å legge til rette for økt satsning på forskning og utvikling i sektoren, slik at oljeeventyret på norsk sokkel kan fortsette i overskuelig fremtid.

Utfordringene for petroleumsnæringen blir stadig mer komplekse. Store deler av ressursene befinner seg på større dyp, er mindre i volum og lenger fra land. Stadig flere politikere tar til orde for å stenge ned olje- og gassnæringen, den desidert mest lønnsomme næringen for Norge. Dette er kostbar symbolpolitikk som vil føre til mer klimagassutslipp i verden, en rasering av arbeidsplasser i Norge og mindre velferd for det norske folk. Fremskrittspartiet mener denne symbolpolitikken er farlig for norsk økonomi og vår velferd.

Det er behov for kontinuerlig kompetanse- og teknologiutvikling dersom man skal opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel.

Fremskrittspartiet vil føre en offensiv politikk for å sikre stabile og langsiktige rammevilkår for olje- og gassnæringen, og for å stimulere til fortsatt verdiskapning, lønnsomhet og konkurransekraft i bransjen.

Skattesystemet må aktivt bidra til å gjøre nisje- og haleproduksjon mer lønnsom, slik at levetiden og utvinningsgraden økes på feltene.

Det er viktig å sikre tilgang til nye attraktive letearealer, også i nordområdene. Områder i Barentshavet som grenser mot Russland, bør prioriteres. Det bør også legges vekt på leting i områder som enda ikke er åpnet, men som grenser til områder der oljeutvinning er tillatt.

Det bør åpnes for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II (havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja), Barentshavet nord, Møreblokkene og Jan Mayen snarest mulig, med den hensikt å åpne for petroleumsvirksomhet. Virksomheten må foregå i henhold til strenge miljøstandarder i samarbeid med fiskerinæringen, og i tråd med petroleumslovens bestemmelser.

Iskanten er i dag grensen for hvor selskapene på sokkelen kan drive aktivitet i nordområdene. Iskantsonen er biologisk viktig fordi det her skjer en periodisk stabilisering av det øvre vannlaget i tilknytning til issmelting og mye solinnstråling. Dette fører til en relativt kortvarig, men intens, produksjon av planteplankton i vannmassene ved iskanten og i selve iskantsonen. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten. Den reelle iskantsonen er i stadig bevegelse, derfor bør også iskantsonen justeres i tråd med hvor den faktiske iskantsonen befinner seg.

Staten er den desidert største aktøren på norsk sokkel. Staten må derfor ta et stort ansvar for forskning og utvikling innen petroleumsnæringen. Norwegian Energy Partners (NEP) er et av de viktigste virkemidlene for norsk petroleumsindustri og for å fremme norske leverandører internasjonalt.

Norsk petroleumsnæring har vist en vilje og evne til å møte miljøutfordringer og til å finne nye løsninger som gir tillit til fremtidig petroleumsvirksomhet utenfor kysten. Med økt petroleumsvirksomhet og økt skipsfart, blant annet fra russiske olje- og gassfelt, så må staten likevel øke sitt bidrag til en trygg og sikker oljevernberedskap, med sikte på å unngå miljøkatastrofer ved eventuelle uhell.

Fremskrittspartiet er kritiske til å elektrifisere sokkelen med strøm fra land.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.