Petroleumsvirksomhet

Det er viktig å sikre tilgang til nye attraktive letearealer, også i nordområdene. En videreutvikling av sokkelen i nord vil kunne gi et løft til næringslivet i den nordlige landsdelen. FrP vil åpne for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II (havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Troms), Barentshavet nord, Møreblokkkene og Jan Mayen snarest mulig.

Fremskrittspartiet vil

 • Åpne for økt petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
 • Åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, Troms II, Jan Mayen, Møreblokkene og Barentshavet Nord
 • Sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren
 • Stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgraden på felt
 • Sørge for høyt, aktivt og forutsigbart tempo på tildeling i TFO og nummererte konsesjonsrunder

Petroleumsnæringen har gjennom snart femti års aktivitet på norsk sokkel vokst frem til å bli Norges viktigste næring. Direkte og indirekte sysselsetter virksomheten rundt 300 000 mennesker, mens et høyt skattenivå og statens direkte eierskap bidrar til at hoveddelen av verdiskapningen på sokkelen tilfaller fellesskapet.

Skal norsk petroleumsproduksjon opprettholdes er fire faktorer avgjørende: Økt utvinning fra eksisterende felt, utbygging av drivverdige funn, flere funn i åpne områder og at nye leteområder åpnes. Siden det tar så lang tid fra leting til produksjon, haster det med å åpne nye områder.

Uten høy leteaktivitet og nye attraktive leteområder står Norge og næringen foran en rekke utfordringer:

 • Produksjonen av olje og gass vil etter hvert falle
 • Inntektene til fellesskapet faller parallelt
 • Uten tilgang til nytt leteareal reduseres behovet for arbeidskraft, noe som igjen reduserer kjøpekraft i markedet
 • Fagkompetansen forsvinner utenlands eller går ut av arbeidsstyrken på grunn av alder. Grunnlaget for å erstatte eller videreføre kompetansen er ikke lenger til stede
 • Leverandørindustrien mister sitt hjemme-laboratorium fordi driveren for innovasjon forsvinner
 • Det økonomiske handlingsrommet til å satse på fornybar energi minsker
 • Norge mister ressursene som kreves for å utvikle teknologien vi trenger i morgen, men som vi ikke kjenner i dag
© Colourbox

Partiprogram 2017 - 2021

 • Petroleumsnæringen er Norges desidert største og viktigste industri og representerer betydelige verdier, samt at den utgjør en viktig motor i norsk økonomi. Denne næringen står for rundt en fjerdedel av den samlede verdiskapingen i Norge, det er en betydelig sysselsetting med lønnsomme arbeidsplasser i hele landet og bidrar til både industriell og teknologisk utvikling av stor betydning.
 • Norsk olje- og gasspolitikk må stimulere til fortsatt verdiskaping, lønnsomhet og konkurransekraft i bransjen. Verdiskapingen kan samtidig ikke tas for gitt, da den i stor grad påvirkes av priser på verdensmarkedet. Fremskrittspartiet vil føre en offensiv politikk for å motvirke en videre negativ utvikling av produksjonen.
 • Utfordringene for petroleumsnæringen blir stadig mer komplekse. Store deler av ressursene befinner seg på større dyp, er mindre i volum og lenger fra land. Det er behov for kontinuerlig kompetanse- og teknologiutvikling dersom man skal opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel. Bransjen trenger derfor langsiktige, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser. Dette er helt avgjørende for petroleumsindustrien. Det må stimuleres til konkurranse og høyt mangfold på norsk sokkel. FrP mener at det må kontinuerlig arbeides med å redusere kostnadene for å styrke industriens konkurransekraft på norsk sokkel. Hovedansvaret for dette ligger hos industrien selv.
 • Skattesystemet må aktivt bidra til å gjøre nisje- og haleproduksjon mer lønnsom, slik at vi øker levetiden på feltene og får en høyest mulig utvinningsgrad.
 • Norsk petroleumsnæring er på mange områder ledende i miljøarbeidet. Bransjen har vist en vilje og evne til å møte utfordringer og finne nye løsninger som gir tillit til fremtidig petroleumsvirksomhet utenfor kysten. Staten må øke sitt bidrag til en bedre oljevernberedskap, med sikte på å unngå miljøkatastrofer ved uhell. Dette er også viktig med hensyn til økt skipstrafikk fra russiske olje- og gassfelter.
 • Det er viktig å sikre tilgang til nye attraktive letearealer, også i nordområdene. En videreutvikling av sokkelen i nord vil kunne gi et løft til næringslivet i den nordlige landsdelen. FrP vil åpne for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II (havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Troms), Barentshavet nord, Møreblokkkene og Jan Mayen snarest mulig, med den hensikt å åpne for petroleumsvirksomhet. Virksomheten må foregå i henhold til strenge miljøstandarder i samarbeid med fiskerinæringen, og i tråd med Petroleumslovens bestemmelser.
 • Teknologiutvikling innen oljebransjen er særdeles viktig for fremtidig verdiskaping for nasjonen og norsk petroleumsindustris globale konkurranseevne. Et jevnt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel sikrer at vi fortsatt kan utvikle verdensledende kompetanse i tilknytning til petroleumssektoren. Slik teknologiutvikling har betydelige positive ringvirkninger for næringslivet for øvrig. Petroleumsrelaterte forskningsprogrammer er med på å legge grunnlaget for økt verdiskaping og sysselsetting i industrien i fremtiden. Skal vi skape like mange lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden i petroleumsindustrien, er det viktig å øke satsingen på petroleumsteknologi. Demo2000-programmet er det desidert viktigste og mest målrettede forskningsprogrammet som skaper aktivitet og sysselsetting på kort og mellomlang sikt. Dette programmet må styrkes ytterligere.
 • Staten er den desidert største aktøren på norsk sokkel. Staten må derfor ta et langt større ansvar for FoU innen petroleumsnæringen. Norwegian Energy Partners (NEP) er et av de viktigste virkemidlene for norsk petroleumsindustri og for å fremme norske leverandører internasjonalt. En styrking av NEP vil bidra til økt verdiskaping, flere lønnsomme arbeidsplasser i Norge, samtidig som vi kan eksportere mer av norsk petroleumsteknologi til utlandet.
 • Fremskrittspartiet vil legge til rette for økt bruk av naturgass til innenlandsk verdiskaping og i husholdningene, samt for bruk av gass som drivstoff i samferdselssektoren. Hovedinfrastruktur for naturgass, herunder flytende naturgass (LNG) og flytende petroleumsgass (LPG), må være et offentlig ansvar. Det skal ikke stilles særnorske krav til eksempelvis CO2-rensing.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.