Barnevern

Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Barnevernet bør skilles i to deler, en myndighetsutøvende og en som hjelper familiene. Det er et mål at flest mulig barn skal få vokse opp i sin egen familie, så langt det er trygt for barnet.

Fremskrittspartiet vil

 • styrke barnevernsbarns mulighet for medvirkning og til å klage på tjenester de mottar
 • at omsorgsovertakelser skal være et statlig ansvar
 • at kommunene skal ha ansvar for forebygging og hjelpetiltak i familien
 • erstatte fylkesnemndene med en familiedomstol
 • styrke rettsikkerheten i barnevernet
 • stramme inn kravene til sakkyndige og rapportene som skrives
 • ha mer praksis i utdanningen og stille krav om autorisasjon for de som skal jobbe med omsorgsovertakelser
 • gi mulighet til å bruke tvang på barnevernsinstitusjoner når dette er til barnets beste
 • at fosterforeldre som blir dømt for vold eller overgrep, skal miste retten til å være fosterforeldre for alltid
 • at det skal være tilgang til elektronisk journal i barnevernet på lik linje som helsevesenet
 • sikre at personer som bistår barnevernet, ikke samtidig har roller i private barnevernsinstitusjoner
 • styrke fosterforeldrenes rettigheter
 • bedre fosterforeldrenes lønns- og pensjonsrettigheter
 • sikre en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen i nær dialog med fosterhjemmene
 • gi mulighet for politisk innsyn og kontroll med barnevernsfeltet
 • utrede om det skal gjøres opptak av behandling i barnevernssaker for å styrke rettssikkerheten
 • at så langt det lar seg gjøre, skal det unngås at søsken splittes
 • fosterforeldre må få støtte og hjelp til å kunne ta imot søsken
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Barn er sårbare og har et særlig behov for beskyttelse, omsorg og kjærlighet. Samtidig er barn individer med selvstendige rettigheter. Barns rett til trygghet og sikkerhet skal alltid prioriteres. Barn har også rett til å bli hørt og involvert i viktige avgjørelser som angår deres liv.

Fremskrittspartiet vil styrke tidlig innsats, forebyggende tiltak og støtte som legger til rette for at flest mulig barn kan vokse opp i sin familie og sitt nærmiljø. Et godt familie- og barnevern må være koordinert når flere instanser er inne og være tilpasset det enkelte barn og den enkelte families behov. Fremskrittspartiet vil legge til rette for et mangfold av tilbud.

Barnevernet i Norge har fått et renomme som gjør at mange foreldre ser på dem som en trussel, ikke en hjelp. I flere saker er norsk barnevern dømt for brudd på menneskerettighetene i den Europeiske menneskerettsdomstolen. Det er nødvendig å gjenreise tilliten til barnevernet i Norge. Mange føler at rettsikkerheten er dårlig ivaretatt.

Det er store forskjeller på hvordan barnevernet jobber i ulike kommuner. For å få til en endring som ivaretar rettsikkerheten på en bedre måte er det behov for å organisere tjenesten annerledes. Myndighetsutøvelsen som foretar omsorgsovertakelser, bør være et statlig ansvar. Det må sikres en lik terskel og lik behandling av sakene. Forebygging og hjelpetiltak skal fortsatt være et kommunalt ansvar. Det er naturlig å vurdere behovet for en ny finansieringsmodell i lys av dette.

Noen av de som jobber i førstelinjen i barnevernet, har lite erfaring og behandler svært krevende saker. Fremskrittspartiet mener det må stilles krav om autorisasjon for å behandle saker om omsorgsovertakelse. Det bør mer praksis inn i fagutdanningen.

Når det er til barnets beste, skal barnet tas ut av hjemmet. Barnevernet skal alltid vurdere nærmeste familie og familiens nettverk som barnet allerede kjenner ved behov for fosterhjem. Barna skal ha rett til å slippe samvær med sine biologiske foreldre dersom dette er til fare for barnet eller mot barnets ønske. Barnet skal delta i og ha innflytelse på de beslutninger som angår dem.

Ofte er det den sakkyndiges rapport som avgjør utfallet i barnevernssaker. Dette gir svært mye makt til dem som lager denne. Det må strammes inn på kravene til hvem som kan være sakkyndige, hvor mange rapporter man kan utarbeide og antall møter med barna og tidsbruk i familien.

Barnevernsfeltet er i praksis helt utenfor politisk kontroll på grunn av strenge taushetspliktregler. Dette gjør det tilnærmet umulig å kontrollere hvordan tjenesten fungerer. Det bør settes ned et utvalg som ser på hvordan rettsikkerheten i barnevernet kan styrkes. Fylkesnemndene bør legges ned og sakene behandles i domstolsapparatet.

Skifte av saksbehandlere innen familievern/barnevern bør være en rettighet for å sikre at barnevernets beslutninger ikke gjøres på bakgrunn av dårlig kommunikasjon mellom foreldre og saksbehandlere. For å ivareta rettssikkerheten for barn og deres familier bør en person utenfor barnevernet, og som ikke arbeider med saken, være til stede under samtaler med barn som omhandler alvorlig vold eller seksuelt misbruk. Slike samtaler bør tas opp.

Ved omsorgsovertakelse er det avgjørende at barn får det bedre enn i det hjemmet de flytter fra. Det skal utarbeides en individuell plan for hvordan barnet skal følges opp. Da er det viktig at fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner har tilstrekkelig kompetanse. For å redusere antall institusjonsplasseringer bør flere fosterhjem spesialiseres for å mestre utfordrende plasseringer. Rusbruk og misbruk er en utfordring på barnevernsinstitusjoner. Ansatte på disse institusjonene skal i praksis overta foreldrenes rolle i å følge opp barn og ungdom. På samme måte som foreldre bruker tvang overfor sine barn for å skåne dem, må også barnevernet kunne gjøre dette for å ivareta oppgaven sin.

Vold, overgrep, fysisk og psykisk misbruk, herunder kjønnslemlestelse av barn, er alvorlige overgrep. Slikt misbruk må bekjempes med langt større ressurser enn hittil, og strafferammene må skjerpes. For å få stoppet kjønnslemlestelse er det viktigste tiltaket å innføre obligatoriske helkroppsundersøkelser for alle barn på helsestasjoner. Volds- og overgrepssaker mot barn skal alltid prioriteres.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.