Familien

For Fremskrittspartiet er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid. Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien. Familiene må få valgfrihet til å gjøre de valgene som er riktige for dem og deres situasjon.

Fremskrittspartiet vil

 • at foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd
 • at delt bosted blir hovedregel ved samlivsbrudd
 • at sanksjoner mot samværsabotasje må skjerpes
 • la foreldrene selv få avgjøre fordeling av fødselspermisjon
 • sikre barn rett til samvær med begge foreldre ved samlivsbrudd
 • øke beløpsgrensen for hvor mye man kan spare i mindreårige barns navn
 • at begge foreldre skal ha selvstendig opptjenings- og uttaksrett for fødselspermisjon og foreldrepenger
 • at barnetrygden videreføres som en universell ordning, begrenset oppad til 5 barn
 • at barnetrygden skal ikke kunne eksporteres ut av landet.
 • at kontantstøtteordningen strammes inn og knyttes til forutgående arbeidsinntekt
 • utrede om, og eventuelt hvilke kriterier som skal ligge til grunn for, å gi studenter tilgang til kontantstøtte
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

For Fremskrittspartiet er familien det viktigste felleskapet i samfunnet. Familien er viktig for å ivareta norske tradisjoner og kultur. Familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad tar til seg makt på bekostning av familien. Utgangspunktet og forutsetningen for ethvert familieforhold er at det bygger på frivillighet.

Fremskrittspartiet ønsker imidlertid å begrense barnetrygden til de 5 yngste barna. Barnefamilier med flere enn 5 barn må bære en større del av kostnadene selv, ikke sende regningen til fellesskapet.

Å bli gravid for første gang kan være overveldende, og forutsetningene for å lykkes som foreldre er ulik. Mange kan ha behov for oppfølging for å gi barnet en trygg start i livet. Vi vil støtte opp om ideelle organisasjoner som tilbyr oppfølging under svangerskap og hjelp til sårbare familier i barns første leveår, som supplement til kommunens tilbud. En god hjelp i denne perioden vil foreldre og barn kunne nyte godt av gjennom hele livet.

Alle barn har rett til å vite hvem deres biologiske foreldre er. Det er ingen menneskerett å få barn, men alle barn har rett til en god og omsorgsfull oppvekst. Endringer i familiens sammensetning skal ikke gå på bekostning av foreldrenes plikt til å oppdra sine barn, og begge foreldrene skal stilles likt når det gjelder foreldreansvar og omsorgsrett og -plikt for felles barn ved samlivsbrudd

Alle par har rett til å innrette seg på den måten de selv finner best. De som selv velger samboerskap som samlivsform, må også selv sørge for å sikre seg nødvendige rettigheter. Vi tar sterk avstand fra ekteskap som inngås under tvang. Ekteskap mellom søskenbarn skal ikke tillates.

Fødselspermisjon og foreldrepenger skal videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett for begge foreldre. Hvem av foreldrene som skal være hjemme med barnet og hvor lenge, bestemmes av foreldrene selv, og dermed avvikles mødrekvoten og fedrekvoten. Ved småbarnsadopsjon gjelder samme permisjonsregler som ved fødselspermisjon.

Vi ønsker å videreføre barnetrygden som en universell ordning. Kontantstøtten gir foreldre en valgfrihet og muligheten til å være hjemme sammen med barnet lenger. Kontantstøtten har uheldige utslag knyttet til integrering og derfor mener Fremskrittspartiet at ordningen må endres. Kontantstøtten bør forbeholdes de som har stått i arbeid og hatt arbeidsinntekt siste 12 måneder før barnets fødsel. Ytelser fra Nav som kan medregnes som inntekt, er sykepenger tilstått under svangerskapet. Det bør utredes hvorvidt studenter bør ha muligheten for å få kontantstøtte og hvilke kriterier som i så fall skal gjelde.

Barn har rett til begge sine foreldre. I dag opplever ofte far at likestilling er fraværende etter samlivsbrudd. Foreldrene må derfor ved samlivsbrudd likestilles i sine plikter og rettigheter. Det innebærer at barn må få lik mulighet til å være like mye sammen med begge sine foreldre. Utgangspunktet ved samlivsbrudd må være en likedeling med 50/50 samvær, også ved avgjørelser i retten.

Utgangspunktet må være at barna skal kunne fortsette å bo i sitt kjente nærmiljø hvor de er etablert med familie, venner, barnehage og skole. Det må som hovedregel være enighet mellom begge foreldrene dersom barn skal flyttes ut av sitt kjente og trygge nærmiljø. Flytting med barn i Norge likestilles med flytting av barn ut av Norge.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.