Rusomsorg

Raskere hjelp

Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge.

Fremskrittspartiet vil

 • Styrke forebygging
 • Bruke ledig kapasitet blant offentlige og private
 • Utvide bruk av Naltrekson og Nalokson

Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår blant barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Det er viktig å drive forebyggende arbeid samtidig som man tar vare på dem som har havnet i et liv i rus.

Rusproblematikk er en helseutfordring for den enkelte. Selv om hver enkelt har et personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at dette medfører store lidelser og skade også for familien og for samfunnet. Derfor må narkotika fortsatt være ulovlig. For Fremskrittspartiet er det viktigste å få stoppet ungdom som er på vei inn i et liv med rusavhengighet før det er for sent. Derfor må brudd på narkotikaforbudet møtes med sterke reaksjoner. Politiet spillet en viktig rolle i dette arbeidet, med å begrense tilgangen til narkotika i samfunnet.

Politiet må håndtere et stort omfang av kriminalitet, og Fremskrittspartiet mener det er avgjørende at politiet har virkemidler til å avdekke og etterforske organisert narkotikakriminalitet, samt salg og distribusjon av narkotiske stoffer.

© Colourbox

Bedre forebygging og raskere hjelp

Samfunnet må stille opp for ungdom som er på vei inn i et liv med rusavhengighet. Når rusreformutvalget foreslår at straff skal erstattes med et tilbud om å møte opp på rådgivningskontor i kommunen, mener Fremskrittspartiet at dette ikke sikrer at systemet fanger opp den enkelte og at en ikke får avdekket problemene den enkelte sliter med.

FrP har i regjering prioritert psykisk helse og rus høyt. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi skal forebygge bedre og gi raskere hjelp. FrP vil arbeide videre for at tjenestene til personer med psykisk helse- og rusproblemer skal være helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede.

Opptrappingsplanen for rus, hvor kommunene gis 2,4 mrd. kroner for oppfølging der folk bor, er et viktig verktøy i kampen mot rusavhengighet. Den største utfordringen vår er å få kommunene med. Vi har gitt de pengene, og vi har gitt de virkemidlene.

I regjering sørget vi også for at Narkotikaprogrammet, som sørger for at narkomane dømmes til behandling fremfor fengsel, har blitt landsdekkende. Programmet er en alternativ straffereaksjon til ubetinget fengsel rettet mot rusmiddelmisbrukere som begår kriminalitet knyttet til sitt misbruk. Den domfelte skal gjennomgå et rehabiliteringsprogram med individuelt tilpasset innhold, som for eksempel utdannings- og arbeidstiltak og behandling i helsetjenesten. Ordningen vil kunne redusere tilbakefall til ny kriminalitet og gi økt livskvalitet for en særlig sårbar gruppe.

Fremskrittspartiet vil:

 • Styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk
 • Ansvarliggjøre den enkelte til å bidra med å løse sin egen situasjon
 • Bruke ledig kapasitet blant offentlige og private for å behandle rusmisbruk
 • Utvide bruk at av legemiddelet Naltrekson
 • Utvide bruken av Nalokson nesespray til nasjonal ordning for å behandle overdoser
 • Øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere
 • Styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk, styrke samarbeidet med skole, og ikke minst samarbeidet mellom skole og foreldre
 • Støtte frivillige organisasjoner som jobber forebyggende mot ungdommer, slik som MOT osv.
 • At også personer i aktiv rus skal ha tilgang til et krisesentertilbud

Partiprogram 2021 - 2025

Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge.

Rusmiddelavhengighet er en sykdom. Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at det ofte er bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Blant disse er psykiske lidelser. Vi vil derfor sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser.

Alle som er motivert for å komme seg ut av rusmisbruket, skal få den nødvendige behandlingen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag.

Vi vil ta i bruk all offentlig og privat kapasitet for å redusere de lange ventelistene innenfor norsk rusomsorg. Det er derfor nødvendig at staten har finansieringsansvaret for rusomsorgen slik at rusmisbrukerne ikke blir kasteballer i hjelpeapparatet. Tildeling av behandlingskontakter bør skje på bakgrunn av kvalitet i tilbud, resultatoppnåelse og at man sikrer en bredde i behandlingstilbudet. Det må sikres et helhetlig behandlingsforløp for rusavhengige, som også inkluderer oppfølging i kommunen. For å lykkes må det være en helhetlig behandlingskjede med avrusning, behandling og ettervern. Den enkelte rusmisbruker skal få tildelt en koordinator som skal bidra med hjelp og støtte under hele behandlingsforløpet.

Kvinner i aktiv rus den gruppen som oftest blir avvist ved ordinære krisesentre. Dette er et alvorlig brudd på rettssikkerheten til disse kvinnene. De ordinære krisesentrene er ikke egnede for personer med rusproblemer, både på grunn av behovet for å bli møtt med tverrfaglig kompetanse (rus og vold), men også av hensyn til andre sårbare kvinner og barn på krisesenteret. Det er på høy tid at Norge tar rettssikkerheten til kvinner i aktiv rus på alvor og oppretter egne tilbud til denne gruppen, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som selvstendige tilbud.

Personer uten bosted eller boevne må få nødvendig oppfølging i forbindelse med rehabilitering. Det må etableres akutte alternative botilbud for de som har behov for dette. Noen rusmiddelmisbrukere får i dag tilbud om hjelp til nedtrapping av bruken av tunge narkotiske stoffer gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rehabiliteringsdelen av dette hjelpetilbudet skal bedres.

Fremskrittspartiet sier nei til å inkludere heroinassistert behandling som en del av LAR. Den beste løsningen for å få folk ut av rusmiddelmisbruket er gjennom frivillig avrusning og rehabilitering. I enkelte tilfeller er likevel bruk av tvang nødvendig for å få rusmisbrukerne inn i behandlingsopplegget.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.