Sykehus og legevakt

Gode tjenester nær deg

Det skal være et helhetlig helsetilbud i hele landet basert på faglige kriterier. Helsekøene skal reduseres.

Fremskrittspartiet vil

  • Likebehandle offentlige og private sykehus
  • Øke midlene til forskning
  • Desentralisere der vi kan, sentralisere der vi må

Fremskrittspartiet ønsker å redusere helsekøene. Vi vil ta i bruk all kapasitet i hele helse-Norge, både private og offentlige aktører. Pasienten skal kunne velge hvilket behandlingssted de vil bli behandlet på, og offentlig finansiering skal følge pasienten enten valget blir behandling ved offentlig eller privat sykehus. Det kan være flere grunner til at man ønsker å velge et privat tilbud. Det kan handle om at behandlingsstedet har særskilt kompetanse, kortere ventetid eller kortere reisevei. Fremskrittspartiet mener alle skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av hvor mye penger man har. Det betyr at alle skal få lov og mulighet til å velge et privat tilbud. Det reduserer helsekøene og gir pasientene valgfrihet. Den ledige kapasiteten hos landets behandlingssteder varierer fra sted til sted, og fritt brukervalg gir mulighet for å velge behandling der ventetiden er kortest.

Fritt behandlingsvalg må utvides til å gjelde flere områder, og vi foreslo i vårt alternative budsjett for 2021 å utvide ordningen til også å gjelde røntgen, MR og CT. Fremskrittspartiet mener det viktigste for planlegging og dimensjonering av nye sykehusbygg er at beregningene gjøres ut fra forventet befolkningsvekst og behovet for sykehustjenester i fremtiden. Samtidig kan vi ikke se bort fra de endringer i behandlingsmetoder, effektivisering og ny teknologi. Fremskrittspartiet er også opptatt av at sykehusene må ha et godt kollektivtilbud og nok parkeringsplasser til både ansatte, pasienter og pårørende

Fremskrittspartiet vil:

  • Nedlegge de regionale helseforetakene
  • Likebehandle offentlige og private sykehus
  • Styrke brukermedvirkningen og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten
  • Øke midlene til medisinsk forskning
  • Øke andelen innsatsstyrt finansiering (ISF) til minimum 60%
  • Desentralisere det vi kan, og sentralisere det vi må
  • Styrke Oslo Cancer Cluster

Gode og trygge tjenester

Fremskrittspartiet vil ha en ny finansieringsmodell for sykehus, der store sykehusinvesteringer behandles av Stortinget og finansieres over statsbudsjettet på samme måte som andre statlige utbygninger. Bare slik kan unngå vi at sykehus må redusere byggeprosjekter og pasienttilbudet av sparehensyn.

Fremskrittspartiet er opptatt av at det er gode og trygge tjenester for hele befolkningen, uavhengig av hvor man bor i landet. Dette handler om å skape trygghet for de som bor i distriktene eller i særlig værutsatte områder.

Fremskrittspartiet har som mål å fjerne helsekøene, og foreslo derfor å øke sykehusenes budsjett for 2021 med 1,5 milliarder kroner ut over regjeringens forslag. Fremskrittspartiet foreslo å øremerke store deler av disse midlene til kjøp av privat kapasitet for å få ned helsekøene. I tillegg foreslo vi å benytte midlene til å opprette en fullverdig fødeavdeling i Alta, ferdigstille helikopterlandingsplass i Kirkenes, ferdigstille helikopterlandingsplass i Namsos, sikre akuttbil med anestesilegefunksjon i Bykle og Vinje, samt oppjustere akuttbil med anestesilegefunksjon for Grenlandsområdet, og sikre innkjøp av kompresjonsmaskiner til ambulanser. Fremskrittspartiet foreslo også 100 millioner kr til raskere oppbygging av palliative team både for voksne og barn, samt å øremerke 200 millioner kroner til arbeidet med rus og psykisk helse.

Det skal være et helhetlig helsetilbud i hele landet. © FrP

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil endre organiseringen av sykehustjenestene ved å avskaffe de regionale helseforetakene, og fordele oppgavene mellom en nasjonal styringsenhet og de enkelte helseforetakene. Det skal være et helhetlig helsetilbud i hele landet basert på faglige kriterier. De lokale helseforetakene skal være selvstendige driftsenheter som legger opp sin virksomhet i tråd med etterspørselen og styringssignalene fra staten. Vi mener at sykehusene må få betalt en statlig stykkpris som gir økonomiske incentiver for pasientbehandling, slik at den enkelte pasient settes i sentrum, og de uverdige helsekøene kan fjernes.

De regionale helseforetakene er et unødvendig mellomledd som fører til ansvarsfraskrivelse og unødvendig byråkrati, og må derfor avskaffes. Oppgavene skal fordeles mellom staten og de lokale helseforetakene (sykehus). Dette for å sikre alle pasienter gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted.

Effektive behandlingskjeder og helhetlige pasientforløp forutsetter helhetlige pasientfinansieringsforløp uavhengig av hvem som utfører tjenesten. Samtidig er det nødvendig å sørge for at finansiering av akuttfunksjoner, utdanning for helsepersonell og forskning gjøres gjennom øremerkede tilskudd.

Norges geografi med store avstander og manglende infrastruktur tilsier en desentralisert spesialisthelsetjeneste. Vi kan derfor ikke støtte en omfattende nedbygging av lokalsykehusene. Det er et mål å gi likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted enten det er akutt eller kronisk sykdom.

Utvikling av nye distriktsmedisinske sentra med døgnkontinuerlig legevakt og spesialistpoliklinikk på dagtid kan gi bedre behandling til flere, men må ikke hindre pasienter som trenger sykehusbehandling i å få dette innen rimelig reiseavstand. For å gi pasienten et best mulig tilbud, og for å stabilisere og starte behandlingen av alvorlig skadde som trenger behandling ved større sykehus, bør lokalsykehus ha et minimum av behandling som sikrer døgnkontinuerlig akuttberedskap. Det må legges til rette for kompetanseheving for den nye legespesialiteten i akuttmottak.

Vi ønsker at offentlige og private helsetjenester skal likebehandles juridisk og økonomisk for å kunne konkurrere på like vilkår. Pasientene skal etter å ha fått innvilget en bestemt helsetjeneste av det offentlige, selv ha rett til å velge hvilken tjenesteleverandør de ønsker å benytte. Pasientene skal også kunne velge godkjente helsetilbud i utlandet.

Helsepersonell skal i størst mulig grad brukes til pasientbehandling, og støttefunksjoner skal i størst mulig grad ivaretas av andre faggrupper.

Vi ønsker å investere mer i sykehusutstyr og sørge for at vi utnytter de mulighetene som teknologien gir oss til å arbeide mer effektivt. For eksempel kan telemedisin utnyttes i større grad for å få til samarbeid mellom sykehusene og i utførelsen av fjernoperasjoner.

Det er et nasjonalt ansvar å sørge for at sykehusene har helhetlige og felles IKT-systemer som sikrer god, trygg og effektiv informasjonsflyt på tvers av helseforetakene og for hele helse og omsorgssektoren.

Norge har en unik mulighet til å satse på kunnskap og utvikling, og vi vil derfor styrke innsatsen når det gjelder medisinsk forskning vesentlig. Det er spesielt viktig å prioritere stamcelleforskning.

Legespesialister i privat praksis som har avtale med helseforetak representerer en viktig og effektiv del av spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å utvide omfanget av avtalespesialister og de diagnosene de kan behandle.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.