Sykehus

Gode tjenester nær deg

Det skal være et helhetlig helsetilbud i hele landet basert på faglige kriterier. Helsekøene skal reduseres.

Fremskrittspartiet vil

 • Likebehandle offentlige og private sykehus
 • Øke midlene til forskning
 • Holde egenandeler på moderat nivå

Fremskrittspartiet ønsker å redusere helsekøene. Vi vil ta i bruk all kapasitet i hele helse-Norge, både private og offentlige aktører. Pasienten skal kunne velge hvilket behandlingssted de vil bli behandlet på, og offentlig finansiering skal følge pasienten enten valget blir behandling ved offentlig eller privat sykehus. Det kan være flere grunner til at man ønsker å velge et privat tilbud. Det kan handle om at behandlingsstedet har særskilt kompetanse, kortere ventetid eller kortere reisevei. Fremskrittspartiet mener alle skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av hvor mye penger man har. Det betyr at alle skal få lov og mulighet til å velge et privat tilbud. Det reduserer helsekøene og gir pasientene valgfrihet. Den ledige kapasiteten hos landets behandlingssteder varierer fra sted til sted, og fritt brukervalg gir mulighet for å velge behandling der ventetiden er kortest.

Fritt behandlingsvalg må utvides til å gjelde flere områder, og vi foreslo i vårt alternative budsjett for 2021 å utvide ordningen til også å gjelde røntgen, MR og CT. Fremskrittspartiet mener det viktigste for planlegging og dimensjonering av nye sykehusbygg er at beregningene gjøres ut fra forventet befolkningsvekst og behovet for sykehustjenester i fremtiden. Samtidig kan vi ikke se bort fra de endringer i behandlingsmetoder, effektivisering og ny teknologi. Fremskrittspartiet er også opptatt av at sykehusene må ha et godt kollektivtilbud og nok parkeringsplasser til både ansatte, pasienter og pårørende

Fremskrittspartiet vil:

 • Nedlegge de regionale helseforetakene
 • Likebehandle offentlige og private sykehus
 • Styrke og sikre valgfriheten
 • Øke andelen innsatsstyrt finansiering til minimum 60 %
 • Styrke medisinsk forskning og utvikling
 • Holde egenandeler på et moderat nivå
 • Sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler og behandlingsmetoder
 • Sikre Radiumhospitalets som et nasjonalt kreftsykehus i verdensklasse, og opprette et fond for finansiering av kreftmedisiner
 • Utarbeide nasjonal investeringsplan for sykehusbygg og finansiere dette direkte over statsbudsjettet, ikke gjennom kutt i driften
 • Etablere en nasjonal sykehusplan for investeringer i nye sykehusbygg
 • Evaluere Beslutningsforum og sikre raskere godkjenning av nye medisiner og metoder i Norge

Du skal få hjelp når du trenger det

Gode og trygge tjenester

Fremskrittspartiet vil ha en ny finansieringsmodell for sykehus, der store sykehusinvesteringer behandles av Stortinget og finansieres over statsbudsjettet på samme måte som andre statlige utbygninger. Bare slik kan unngå vi at sykehus må redusere byggeprosjekter og pasienttilbudet av sparehensyn.

Fremskrittspartiet er opptatt av at det er gode og trygge tjenester for hele befolkningen, uavhengig av hvor man bor i landet. Dette handler om å skape trygghet for de som bor i distriktene eller i særlig værutsatte områder.

Fremskrittspartiet har som mål å fjerne helsekøene, og foreslo derfor å øke sykehusenes budsjett for 2021 med 1,5 milliarder kroner ut over regjeringens forslag. Fremskrittspartiet foreslo å øremerke store deler av disse midlene til kjøp av privat kapasitet for å få ned helsekøene. I tillegg foreslo vi å benytte midlene til å opprette en fullverdig fødeavdeling i Alta, ferdigstille helikopterlandingsplass i Kirkenes, ferdigstille helikopterlandingsplass i Namsos, sikre akuttbil med anestesilegefunksjon i Bykle og Vinje, samt oppjustere akuttbil med anestesilegefunksjon for Grenlandsområdet, og sikre innkjøp av kompresjonsmaskiner til ambulanser. Fremskrittspartiet foreslo også 100 millioner kr til raskere oppbygging av palliative team både for voksne og barn, samt å øremerke 200 millioner kroner til arbeidet med rus og psykisk helse.

Det skal være et helhetlig helsetilbud i hele landet. © FrP

Partiprogram 2021 - 2025

Norge skal ha sykehus i verdensklasse. For å få til dette må både offentlige og private sykehus bidra, og vi er avhengig av å benytte oss av ny teknologi og nye metoder. Vi må ha moderne sykehusbygg som har tilgang på det beste av tilgjengelig teknologi og medisin. For å få til dette mener vi at det er avgjørende å investere mer i sykehusutstyr og sørge for at vi utnytter alle de teknologiske mulighetene som finnes. Eksempelvis kan dette innebære å utnytte telemedisin i større grad, for å samarbeide mellom sykehusene og i utførelsen av fjernoperasjoner. Samtidig mener vi at vi må gå bort fra dagens organisering av sykehustjenestene. Dette innebærer å avskaffe de regionale helseforetakene, og fordele oppgavene mellom en nasjonal styringsenhet og de lokale helseforetakene.

De lokale helseforetakene skal være selvstendige driftsenheter som legger opp sin virksomhet i tråd med etterspørselen og styringssignalene fra staten. Vi mener sykehusene må få betalt en fast sats per pasientbehandling, som vil gi økonomiske incentiver til å bli mest attraktiv for pasientene. Dette vil gjøre at den enkelte pasient settes i sentrum, samtidig som helsekøene vil bli kraftig redusert.

Offentlige og private helsetjenester må likebehandles både juridisk og økonomisk for å kunne konkurrere på like vilkår. For Fremskrittspartiet er det viktigste at tjenesten er god og at pasientene er fornøyde. Derfor er fritt sykehusvalg viktig. Pasienter som har fått innvilget en bestemt helsetjeneste av det offentlige, skal selv ha rett til å velge hvilken tjenesteleverandør de ønsker å benytte, uavhengig av om det er offentlig eller privat. Dette innebærer også godkjente helsetilbud i utlandet, særlig på områder hvor Norge ikke tilbyr eller ikke har tilgang til de samme tjenestene eller medisinene.

I dag er det mange oppgaver som utføres inne på hvert enkelt sykehus, selv om det finnes bedre, raskere og billigere løsninger utenfor sykehuset. Et eksempel på dette er laboratoriene. Vi mener det er uforståelig at hvert enkelt sykehus selv skal drifte et laboratorium, når det er god tilgang på private aktører som kan levere på dette. For at vi skal klare å sørge for at norske sykehus havner i verdensklassen, må vi tørre å prioritere hva sykehusene skal drive med, og hva de ikke skal drive med. Vi mener det vil være naturlig å flytte oppgaver som kan flyttes ut av sykehusene. Dette vil bidra til økt plassutnyttelse, økt fokus på de viktige oppgavene og økt tilgjengelighet på personell.

Norge er et langstrakt land med store geografiske forskjeller. Mange har utfordringer med lang reisetid og dårlig infrastruktur for å komme til nærmeste sykehus. Dette gjør at vi må tenke annerledes for hvordan man skal skape de beste helsetjenestene for folk flest – i hele landet. Norge er avhengig av å ha et desentralisert helsetilbud for å sikre trygghet for innbyggerne. Dette innebærer særlig tilgang på akutt- og fødetjenester i distriktene. For Fremskrittspartiet er det ikke akseptabelt at man setter liv og helse i fare ved ikke å ha gode og desentraliserte tilbud.

Det er mange alvorlig syke og døende personer som ikke får den nødvendige omsorg og hjelp i livets siste fase. Vi er opptatt av å styrke dette tilbudet både for voksne og barn, og er av den oppfatning at etablering av flere hospiceplasser vil kunne bedre kvaliteten på tilbudet i form av å gi helhetlig omsorg i et miljø preget av ro, verdighet og tid til både pasient og pårørende. Det må legges til rette for etablering av hospice som gir gode tilbud over hele landet, og det palliative tilbudet for barn må styrkes. Vi mener barnehospice er et viktig supplement til de ordinære helsetjenestene.

Norge skal bli verdensledende innen kreftbehandling, og Radiumhospitalet skal være et nasjonalt kreftsykehus som tar i bruk ny teknologi og medisin på dette området. Satsingen på dette området skal forhindre at persontilpasset og effektiv kreftbehandling blir forbeholdt nordmenn som har råd til å kjøpe seg dyre tjenester i utlandet. Eksperimentell kreftbehandling skal i større grad tilbys i Norge for de pasientene som kan ha medisinsk nytte av det. Fremskrittspartiet vil opprette et fond for finansiering av kreftmedisiner. Pasienter som har nytte av medisinsk cannabis som en del av sin behandling, skal få det.

Helseforetak som i dag skal bygge nye sykehus, må finansiere det gjennom å kutte kostnader i sine driftsbudsjett. Det rammer pasientene og pasientbehandlingen. Fremskrittspartiet vil at investeringer i sykehusbygg skal finansieres direkte over statsbudsjettet, og at dette gjøres gjennom en nasjonal sykehusplan. Sykehus må bygges med tilstrekkelig kapasitet for å dekke forventet befolkningsvekst og med beredskapskapasitet til å kunne håndtere pandemier. Ved planlegging og investering i nye offentlige sykehus, skal privat kapasitet tas med i beregningen. Fremskrittspartiet ser ingen verdi i å bygge ut offentlig kapasitet i de tilfeller hvor det finnes ledig kapasitet hos private aktører.

Norges geografi med store avstander og manglende infrastruktur tilsier en desentralisert spesialisthelsetjeneste. Vi kan derfor ikke støtte en nedbygging av lokalsykehusene. Det er et mål å gi likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted enten det er akutt eller kronisk sykdom.

Sykehus må bygges med tilstrekkelig kapasitet til å dekke forventet befolkningsvekst, og med beredskapskapasitet til å kunne håndtere pandemier.

Fremskrittspartiet vil forby rituell omskjæring av guttebarn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.