Politiet

Utviklingen i trusselbildet er blitt mer alvorlig de senere år. Samtidig er beredskap og forebygging bedret, og vår evne til å håndtere alvorlige hendelser er styrket. Videreutvikling og vedlikehold av beredskapen mot nasjonale hendelser, terror og organisert kriminalitet er viktig, i tillegg til at vi også fortsatt må være i stand til å forebygge, etterforske og påtale «hverdagskriminalitet». Vi må ytterligere styrke arbeidet med bekjempelse av terror og terrorhandlinger som har til hensikt å skremme befolkningen.

Våren 2015 inngikk Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre et forlik om gjennomføring av politireformen. Reformen handler om å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Samfunnet er i endring og kriminaliteten blir stadig mer kompleks. Politiet må derfor endre måten å jobbe på. Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Det er innholdet i politiets tjenestetilbud som betyr noe for befolkningen, og hovedfokus i reformen er å gi et enda bedre tjenestetilbud over hele landet og som har mer lik kvalitet enn det som er tilfelle i dag.

Målene for politireformen er ambisiøse, og dekker store deler av politiets virksomhet. Det stilles store krav til gjennomføring og gode prosesser for å ivareta de tilsattes interesser og befolkningens krav og forventninger til polititjenester.

27 politidistrikter ble til 12 1. januar 2016. Fra samme dag var alle politimestrene på plass med ansvaret for de nye distriktene. Reduksjon av antall politidistrikter bidrar til økt operativ kapasitet, og gjør det mulig å bygge opp sterke fagmiljøer flere steder i landet slik at komplekse saker i større grad kan løses lokalt.

Fremskrittspartiet vil:

 • Prioritere mer ressurser til politiet, og sikre et godt nærpoliti
 • Sikre at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta også nasjonale oppgaver
 • Innføre en ny politiutdanning i flere trinn
 • Få inn andre faggrupper for å ivareta støttefunksjoner i politiet og rendyrke oppgavene til faglært politi
 • Akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, samt bevisprovokasjoner og akseptere bruk av forhåndsgodkjent overvåkning i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet
 • Innføre nasjonalt forbud mot tigging
 • Utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer
 • Etablere et eget Transportpoliti
 • Styrke internasjonalt samarbeid i kampen mot trafficking, menneskehandel og seksuelle overgrep mot barn
 • Ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder
 • Øke antall politihelikoptre på landsbasis for å få bedre dekning nasjonalt
 • Styrke grensekontrollen
 • Arbeide for et nasjonalt dyrepoliti med tilstedeværelse i alle politidistrikter
 • Vurdere aktuelle tiltak for å forebygge overgrep mot barn og unge
 • Innføre minimum 6 måneders lagringstid for internettleverandørenes tildeling av IP-adresser
FrP vil prioritere mer ressurser til politiet, og sikre et godt nærpoliti. © FrP

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet ønsker et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, og vi vil sikre gjennomføringen av nærpolitireformen til det beste for folk flest. Slik sikrer vi rett kompetanse og kvalitet i politiavdelingene.

Politiet må settes i stand til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. Politiet må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. Investeringer i audiovisuelt utstyr og IT-utstyr kan bidra til effektivisering av politiets arbeidsmetoder. Dette vil bidra til å frigjøre ressurser slik at vi får flere politifolk ute i gatene og færre på kontor med administrative oppgaver.

Fremskrittspartiet ønsker å gi politiet lettere tilgang til våpen, og åpner for generell bevæpning av politiet i de politidistriktene som ser behov for dette. Våpentrening på politihøyskolen og den generelle treningen etter endt utdanning må styrkes.

Mange steder sjeneres innbyggerne av tiggere. Vi vil derfor gjeninnføre forbud mot tigging. Politiet må gis en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, og for å slå ned på hverdagskriminalitet og ordensforstyrrelser.

Innbyggerne skal føle seg trygge på at det offentlige ikke kontrollerer privatlivet. Vi ønsker derfor å begrense bruken av overvåkning med unntak av saker som gjelder rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Domstolene skal godkjenne bruk av overvåkning. Det bør i enkelte alvorlige saker kunne gis anledning for politiet til å bruke provokasjoner for å avsløre alvorlig kriminell aktivitet.

Politiet mangler i dag effektive metoder for å bekjempe alvorlig kriminalitet på Internett. Herunder terror, overgrep mot barn, cyberangrep og ID-tyveri. Der politiet tidligere kunne knytte en kriminell handling til et mobilnummer, må de i økende grad forholde seg til IP-adresser. Da Internett-leverandørene «roterer» tildelingen av IP-adresser, blir det ofte umulig å sikre bevis i alvorlige straffesaker. Fremskrittspartiet ser det derfor nødvendig å pålegge Internett-leverandører en minimumstid for lagring av IP-adresser.

Kampen mot kriminelle må skjerpes. Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises. Utvisning alene er imidlertid ikke nok til å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integreringspolitikk. En strammere kurs i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lovlydige utlendingers tilstedeværelse.

I hvert politidistrikt bør det bygges opp beredskapssentre, fortrinnsvis med helikopterbistand og beredskapstropper med lav responstid dersom det inntreffer kriser. Der det er hensiktsmessig, kan politidistriktene samarbeide om slike beredskapssentre.

Fremskrittspartiet vil endre politiutdanningen og rekrutteringen til politiet. Politiet trenger en modulbasert og differensiert politiutdanning. Politiet må i større grad knytte til seg den kompetansen etaten trenger. Det må være mulig å ta deler av en politiutdanning og kvalifisere seg til spesifikke oppgaver, fremfor dagens praksis der alle blir først generalister, for deretter å spesialisere seg innen enkelte fagområder. Utdanningen må også legges om til å inneholde mer politifag og operativ trening. På denne måten får politiet større spisskompetanse og kan rekruttere nødvendig personell raskere.

Det bør i større grad også satses på at sivile kan overta arbeidsoppgaver for politiet. For eksempel kan sivile settes til å analysere datakriminalitet og regnskapskriminalitet.

Det bør opprettes et eget investeringsbudsjett for politiet slik at nødvendige investeringer som IKT-opprusting, innkjøp av biler og sikkerhetsutstyr ikke går på bekostning av den daglige operative driften. Dette vil sikre høy bemanning og tilstedeværelse samtidig som politiet fornyer nødvendig utstyr og infrastruktur. For å sørge for raskere utskifting av utrykningskjøretøy skal disse unntas MVA og engangsavgift.

Nasjonale politifunksjoner, eksempelvis beredskapstroppen, bombegruppen og andre spesialfunksjoner, bør dekkes gjennom en overslagsbevilgning.

Tolletaten skal ha en begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er områder der tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen samtidig som politiet blir avlastet. Tolletaten skal ha adgang til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og minst alvorlige sakene på stedet.

Arbeidet mot trafficking, menneskehandel og seksuelle overgrep mot barn må styrkes. Dette er ofte grenseoverskridende kriminalitet der internasjonalt samarbeid vil gjøre kriminalitetsbekjempelse lettere. Vi ønsker derfor å styrke slike samarbeidsprosjekter.

Foreldre som er dømt for overgrep mot egne barn, skal fratas omsorgs- og samværsretten.

Kriminelle som har begått alvorlige seksuelle overgrep mot barn, skal kunne dømmes til behandling med medisinsk kastrering under nøye oppfølging.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.