Politi og påtalemyndighet

Norge skal ha et moderne, handlekraftig og ansvarlig politi.

Fremskrittspartiet vil

 • skjerpe straffenivået for politivold og ha nulltoleranse for dette
 • legge til rette for identitetsskjerming for polititjenestemenn
 • evaluere politireformen og gjøre nødvendige justeringer, herunder vurdere strukturendringer
 • ha en generell bevæpning av norsk politi
 • modernisere politiutdanningen
 • få inn andre faggrupper for å ivareta støttefunksjoner i politiet og rendyrke oppgavene til faglært politi
 • utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer
 • akseptere bruk av forhåndsgodkjent rom- og telefonavlytting, bevisprovokasjoner og bruk av forhåndsgodkjent overvåkning i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet
 • innføre nasjonalt forbud mot tigging
 • ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder
 • styrke grensekontrollen
 • sørge for at saker med kjent gjerningsperson ikke blir henlagt
 • forsterke innsatsen i bekjempelse av hverdagskriminalitet
 • · øke antall politihelikoptre på landsbasis for å få bedre dekning nasjonalt
 • · legge ned UP
 • · legge ned Politidirektoratet
 • · gi Kripos adgang til å gjøre DNA-søk i kriminelles familie for å avdekke kriminalitet

Våren 2015 inngikk Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre et forlik om gjennomføring av politireformen. Reformen handler om å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Samfunnet er i endring og kriminaliteten blir stadig mer kompleks. Politiet må derfor endre måten å jobbe på. Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Det er innholdet i politiets tjenestetilbud som betyr noe for befolkningen, og hovedfokus i reformen er å gi et enda bedre tjenestetilbud over hele landet og som har mer lik kvalitet enn det som er tilfelle i dag.

Målene for politireformen er ambisiøse, og dekker store deler av politiets virksomhet. Det stilles store krav til gjennomføring og gode prosesser for å ivareta de tilsattes interesser og befolkningens krav og forventninger til polititjenester.

27 politidistrikter ble til 12 1. januar 2016. Fra samme dag var alle politimestrene på plass med ansvaret for de nye distriktene. Reduksjon av antall politidistrikter bidrar til økt operativ kapasitet, og gjør det mulig å bygge opp sterke fagmiljøer flere steder i landet slik at komplekse saker i større grad kan løses lokalt.

FrP vil prioritere mer ressurser til politiet, og sikre et godt nærpoliti. © FrP

Partiprogram 2021 - 2025

Norge skal ha et moderne, handlekraftig og ansvarlig politi. Politiet skal ha nok utstyrs- og personellressurser til å møte kriminalitet med kompetanse, respekt og slagkraft. Forebygging og modernisering vil gi ressurser til at landet får flere politifolk ute i gatene og færre på kontor med administrative oppgaver.

Fremskrittspartiet mener politireformen må evalueres for å se på bemanning, behovet for økt tilstedeværelse i noen deler av landet, gjennomgå arrestinstruksen, krav til dokumentasjon og om ressursene brukes hensiktsmessig. Bekjempelse av hverdagskriminalitet er en viktig del av politiets arbeid og avgjørende tilliten i befolkningen.

Vi ser tendenser til at noen miljøer har manglende respekt for politiet og at det er en lavere terskel for å angripe politiet. Vi kan ikke akseptere at politiets autoritet undergraves, og det må være nulltoleranse for dette. Fremskrittspartiet mener straffenivået for angrep på politiet må skjerpes.

Fremskrittspartiet ønsker å gi politiet lettere tilgang til våpen, og åpner for generell bevæpning av politiet. Våpentrening på Politihøyskolen og den generelle treningen etter endt utdanning må styrkes.

Mange steder sjeneres innbyggerne av tiggere. I tillegg fører det med seg organisert kriminalitet. Vi vil derfor innføre forbud mot tigging. Politiet må gis en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, og for å slå ned på hverdagskriminalitet.

Fremskrittspartiet ønsker et operativt dyrepoliti i hele landet for å sikre dyrevelferden.

Forskning og undersøkelser viser at de som først utøver vold mot dyr også ofte utøver vold mot mennesker. Vi ønsker å skjerpe straffene for vold og overgrep mot dyr.

Innbyggerne skal føle seg trygge på at det offentlige ikke kontrollerer privatlivet. Vi ønsker derfor å begrense bruken av overvåkning med unntak av saker som gjelder rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Domstolene skal godkjenne bruk av overvåkning. Det bør i enkelte alvorlige saker kunne gis anledning for politiet til å bruke provokasjoner for å avsløre alvorlig kriminell aktivitet.

Politiet mangler i dag effektive metoder for å bekjempe alvorlig kriminalitet på Internett. Dette gjelder eksempelvis terror, overgrep mot barn, cyberangrep og ID-tyveri. Der politiet tidligere kunne knytte en kriminell handling til et mobilnummer, må de i økende grad forholde seg til annen identifisering av kommunikasjon. Nettleverandørene skal derfor pålegges å lagre nærmere spesifiserte data for å kunne identifisere kommunikasjon relatert til alvorlig kriminalitet og beskyttelse av rikets sikkerhet.

Kampen mot kriminelle må skjerpes. Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal derfor utvises. Vi vil videreføre straff for besittelse, bruk og omsetning av narkotika, men vil vurdere andre reaksjonsformer overfor personer som har vært narkotikaavhengige over tid.

Fremskrittspartiet vil endre politiutdanningen og rekrutteringen til politiet. Politiet trenger en modulbasert og differensiert politiutdanning. Politiet må i større grad knytte til seg den kompetansen etaten trenger. Det må være mulig å ta deler av en politiutdanning og kvalifisere seg til spesifikke oppgaver, fremfor dagens praksis der alle først blir generalister, for deretter å spesialisere seg innen enkelte fagområder. Utdanningen må også legges om til å inneholde mer politifag og operativ trening. På denne måten får politiet større spisskompetanse og kan rekruttere nødvendig personell raskere.

Det bør opprettes et eget investeringsbudsjett for politiet slik at nødvendige investeringer som IKT-opprustning, innkjøp av biler og sikkerhetsutstyr ikke går på bekostning av den daglige operative driften. Dette vil sikre høy bemanning og tilstedeværelse samtidig som politiet fornyer nødvendig utstyr og infrastruktur. For å sørge for raskere utskifting av utrykningskjøretøy skal disse unntas MVA og engangsavgift.

Smugling og narkotikahandel er områder der Tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Tolletaten skal ha adgang til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og minst alvorlige sakene på stedet. Tollutdanningen skal derfor inneholde et eget politifag.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.