Boligpolitikk

Vi vil oppheve lov om eiendomsskatt slik at kommunene fratas muligheten til å kreve inn skatt på eiendom. Eiendomsskatt anses for å være en uverdig dobbeltbeskatning av kommunens innbyggere og næringsliv og tar verken hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil også fjerne dagens dokumentavgift. Dokumentavgiften er blitt en statlig inntektskilde som fordyrer boligkjøp uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske omregistreringskostnadene.

Fremskrittspartiet vil:

 • Legge til rette for økt regulering av tomter i kommunene og redusere antallet innsigelser
 • Fjerne statsforvalterens og andre instansers innsigelsesmulighet i arealsaker
 • Sørge for en kritisk gjennomgang av vernebestemmelser og sørge for en opprydding i både kommunale, fylkeskommunale og statlige bestemmelser. Dette vil gi et tydeligere lovverk som styrker demokratiet og legger til rette for fremtidige digitale løsninger
 • Sette et makstak på byggesaksgebyrer med utgangspunkt i de mest effektive kommunene, for å sikre at innbyggerne mottar kostnads- og tidseffektive tjenester innen byggesaker
 • Reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming, byggemåte og energikrav knyttet til nybygg
 • Ta initiativ til et nordisk samarbeid knyttet til felles tekniske byggekrav basert på kostnadseffektive løsninger
 • Heve grensen for sparing gjennom BSU-ordningen
 • Fjerne det statlige egenkapitalkravet for boliglån
 • La private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene
 • At offentlige reguleringer og avgifter ved kjøp og salg av bolig settes til selvkost
 • Oppheve loven om eiendomsskatt
 • Innføre prøveordning med kombinerte omsorgs-/studentboliger
 • Øke utbyggingstakten for studentboliger
 • Etablere finansieringsordning for bygging av elevhybler etter samme modell som studentboliger

Partiprogram 2021 - 2025

Boligen er den største økonomiske investeringen mange av oss foretar. Det offentlige har et ansvar for at det blir lagt til rette for flere tilgjengelige tomteområder, og at det ikke innføres unødvendige særkrav og hindringer som legger press på boligpriser og gjør det vanskelig å slippe inn på boligmarkedet. Høye boligpriser rammer først og fremst unge mennesker i etableringsfasen. Fremskrittspartiet ønsker å liberalisere kravene til universell utforming og byggemåte.

Vi ønsker også å liberalisere kravene som stilles til utleieenheter/sekundærboliger i eksisterende boliger

for å unngå at kostnader med nye tekniske krav fører til økte priser i leiemarkedet.

En åpning av områder som i dag har sterke restriksjoner, gjennom en fortetning i tettbebygde strøk, endring av markagrensene i Oslo inkludert fjerning av markaloven, en liberal holdning til høyere bygg og reelle bevilgninger til investeringer i både vei- og kollektivnettverk i og rundt byene, vil vi legge til rette for økt boligbygging og redusere prispresset i boligmarkedet. Vi ønsker å fjerne statsforvalterembetet samt redusere statlige innsigelser fra departementer og direktorater som stanser eller forsinker planlagte byggeprosjekter i kommunene. Vi ønsker å lempe på nasjonale føringer for hvor det skal kunne bygges boliger, og i større grad tillate boligbygging der folk ønsker å bygge og bo.

Det er et viktig prinsipp at bankene står fritt til å foreta de nødvendige vurderinger av den enkeltes og familiens evne til å betjene lån. Vi ønsker derfor å fjerne egenkapitalkravet for boliglån og la bankene selv avgjøre den enkelte og familiens låneevne. Dette vil også bidra til å redusere behovet for antall personer som søker om startlån fra det offentlige. Den sterke veksten i antall lån gjennom kommunene de siste årene har skapt en uheldig todeling av boliglånsmarkedet.

Norge har fortsatt stor underdekning på studentboliger. Vi vil legge til rette for at flere private aktører kan bygge studentboliger på samme vilkår som studentsamskipnadene. Dersom dagens monopolordninger avskaffes, er det mulig å bygge flere boliger til en lavere pris og raskere. Vi vil i tillegg heve grensen for hva unge mennesker årlig og totalt sett kan spare gjennom BSU-ordningen (Boligsparing for Ungdom).

Fremskrittspartiet er positiv til forsøk med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Dette kan være en måte for flere studenter til å skaffe seg et rimelig sted å bo, samtidig som det kan bidra til økt trivsel og mindre ensomhet både for studentene og for de eldre beboerne.

Vi vil oppheve lov om eiendomsskatt slik at kommunene fratas muligheten til å kreve inn skatt på eiendom. Eiendomsskatt er en dobbeltbeskatning av kommunens innbyggere og næringsliv og tar verken hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad.

Dokumentavgiften er blitt en statlig inntektskilde som fordyrer boligkjøp uten at innbetalt avgift står i forhold til de faktiske kostnadene. Vi vil derfor redusere dokumentavgiften.

Fremskrittspartiet vil erstatte dagens generelle forbud mot bygging i strandsonen med et regelverk som vedtas og forvaltes lokalt. Fremskrittspartiet er motstander av boplikten.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.