Fiskeri og havbruk

Havets ressurser er nasjonale ressurser og skal forvaltes deretter.

Norge er en viktig fiskerinasjon

Norge har en stolt fiskerihistorie og er en viktig fiskerinasjon. Dette landet forvalter et havområde som er over seks ganger større en fastlands-Norge. Vi har også hatt betydelig fortrinn og forutsetninger for å lykkes innen næringen. .

Fiskeri- og havbruksnæringene har vært svært viktig for norsk matproduksjon i mange tiår og norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukere i mer enn 130 land. Generasjoner av nordmenn har hatt havet som arbeidsplass.

I denne regjeringsperioden har det blitt slått flere eksportrekorder og næringen har videre et stort potensiale. Sektoren har imidlertid vært nokså regulert gjennom eksempelvis pliktsystemet og andre restriksjoner. Fiskeri og havbruk vil være svært viktige næringer i fremtiden, og derfor er det avgjørende at sektorene får de beste rammebetingelsene med mindre regulering og statlig styring til å vokse ytterligere.

Fiskeri og havbruk vil være svært viktige næringer i fremtiden, og derfor er det avgjørende at sektorene får de beste rammebetingelsene med mindre regulering og statlig styring til å vokse ytterligere. © Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025: Havet

Norge er en havnasjon med et veldig godt utgangspunkt for videre utvikling av de blå næringene. Vi har en høyt utdannet befolkning, sterke selskaper, næringsklynger med virksomheter som utfyller og forsterker hverandre, et godt forsknings-, utviklings- og utdanningssystem med fremragende akademiske miljøer som utvikler verdensledende maritim teknologi, velfungerende og gode forvaltningsregimer, og store og ressursrike havområder med god miljøtilstand.

Samarbeid på tvers av havnæringene kan gi betydelige muligheter for videre vekst i petroleumsnæringen, maritim næring og sjømatnæringen. Og ikke minst kan det gi grobunn for utvikling av ny, havbasert industri.

Fremskrittspartiet ser viktigheten av sjøpattedyrenes rolle i havets økosystem, men som andre ressurser, må disse bestandene beskattes ut ifra en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Det må arbeides internasjonalt for å få på plass løsninger som sikrer muligheten for eksport av sjøpattedyr.

Fremskrittspartiet vil:

 • Bidra til gode rammebetingelser gjennom å videreføre og videreutvikle en effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regulering av havnæringene
 • Legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse

Partiprogram 2021 - 2025: Fiskeri

Havets ressurser er nasjonale ressurser og skal forvaltes deretter. Dette skal gjøres ut fra et kunnskapsbasert reguleringsregime som sikrer et optimalt uttak av biomasse knyttet til de enkelte bestander.

Norsk fiskerinæring er en subsidiefri næring som hevder seg meget godt i den globale konkurransen. Gjeldende regelverk, som er blitt styrket og modernisert de siste årene, sikrer en variert fiskeflåte og en industristruktur hvor det er plass til både små og store bedrifter. Et velfungerende marked der det skapes arbeidsplasser og verdier i norske kystsamfunn over hele landet, er også en viktig forutsetning for videre utvikling av fiskerinæringen.

Deltakerloven og fiskesalslagsloven, som regulerer fiskerinæringen, må til enhver tid vurderes opp mot ressurstilgangen og næringens behov. Salgslagenes monopol på førstehåndsomsetning av fisk er blant de ting som må endres.

Det må fastsettes totalkvoter for de ulike fiskeriene slik at ressursene forvaltes med tanke på langsiktig og bærekraftig avkastning og optimal utnyttelse av fiskebestandene. Dette kan blant annet gjøres gjennom omsettelige kvoter og tilrettelegging for et tett samspill mellom bedrifter, bransjer, forskningsmiljøer og andre aktører. Tillatelser til å utnytte ressursene i havet skal tildeles av staten og kunne omsettes mellom aktørene i næringen. Det er også viktig å sikre ordninger som ivaretar rekruttering innenfor fiskerinæringen.

Fremskrittspartiet vil stimulere til ytterligere brukerstyrt forskning på utnyttelse av fiskeressursene, herunder potensial for mottak og foredling av levende fisk. Dette kan sikre en bedre og mer forutsigbar råvaretilgang. Vi vil også vurdere om kvoteåret bør periodiseres for å sikre en bedre råvaretilgang for den landbaserte industrien. Vi vil være pådriver for tiltak som kan bidra til lønnsom videreforedling av fiskeressurser i Norge

Fremskrittspartiet ønsker ikke leveringsplikt for fiskerinæringen, men vil respektere tidligere inngåtte avtaler.

Det er viktig at det satses på forskning og utvikling innen fiskeindustrien for å bli mer konkurransedyktig overfor lavkostland. Norge vil ikke kunne konkurrere når det gjelder lønnskostnader og må derfor være i forkant når det gjelder teknologiske løsninger.

Det må tilrettelegges og etableres ordninger som stimulerer til økt forskning på utnyttelse av restråstoffet til biprodukter, herunder for eksempel helsekost og medisin. Det bør blant annet avsettes forskningskvoter.

En bærekraftig beskatning av ressursene forutsetter internasjonalt samarbeid og avtaler. Norge må derfor bidra til å sikre avtaler og effektiv kontroll mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Omsetning av ulovlig fangst må etterforskes som grov økonomisk kriminalitet. Det må reageres strengt på overtredelser og andre former for juks med kvotene.

Kystvakten og fiskerikontrollen må tilføres tilstrekkelige midler til å øke innsatsen mot ulovlig fiske.

Det er nødvendig med visse reguleringer av fiskeriene og det er behov for en revidering av dagens reguleringsmodeller, med sikte på bedre fastsettelse av totalkvoter, utnyttelse og mest mulig forutsigbarhet. Dette vil gi stabilitet og danne grunnlaget for bedre planlegging innen næringen og oppmuntre til langsiktige investeringer for industrien, fiskerne og fiskebåteierne.

Vi ser nytten av å ha en variert fiskeflåte og anser mangfold, nærhet, fleksibilitet, finansielle ressurser og stabile rammebetingelser som positivt for konkurransen og vil legge til rette for dette. Det er viktig å sette i gang tiltak for å redusere byråkratiet og forenkle regelverket.

Fremskrittspartiet vil:

 • Avvikle pliktsystemet
 • Løpende tilpasse lovverket som regulerer næringen
 • Jobbe for lavere tollsatser på bearbeidet fisk, slik at mer bearbeiding kan skje i Norge
 • Ha økt forskning innen næringen
 • Utvikle et system med omsettelige kvoter, hvor hele landet sees under ett
 • At årlige totalkvoter bestemmes av et beregningsutvalg
 • Sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestander
 • Gi lik struktureringsmulighet for fartøy over og under 11 meter
 • Sikre effektiv kontroll mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske
 • Utrydde kongekrabbe utenfor kommersiell sone
 • Arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk
 • Ikke innføre ressursrente på fiskeri
 • Vurdere ulike rekrutteringstiltak for fiskere

Partiprogram 2021 - 2025: Havbruk

Norges lange og til dels beskyttede kystlinje med ren sjø og et desentralisert bosetningsmønster, samt arbeidskraft med høy kompetanse innen akvakultur, ligger til rette for å styrke nasjonens posisjon som ledende innen oppdrett av sjømat. Nærheten til markedet for fersk sjømat, samt kunnskap fra landbasert foredling av fisk, gjør at det ligger til rette for en større grad av videreforedling innen landets grenser.

Maksimalt tillatt biomasse (MTB) begrenser hvor mye fisk som kan være i et oppdrettsanlegg. MTB er fast gjennom året, selv om produksjonsvilkårene er bedre når vanntemperaturen stiger. Vi ønsker derfor en gjennomsnittsberegning av MTB, slik at produksjonen kan økes når forutsetningene er som best, og senkes når havet er kaldt. Dette vil bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser.

Fremskrittspartiet mener at havbruksnæringen har store muligheter for økt ekspansjon og verdiskaping gjennom økt produksjon, oppdrett av nye arter og større grad av videreforedling. Dette forutsetter en god håndtering av biologiske utfordringer som lakselus, sykdommer, rømming og utslipp, samt lav dødelighet i produksjonen. Det er i dag svært strenge vilkår for tildeling av konsesjon for havbruk og oppdrett, men det må forvaltes etter bærekraftprinsippet. Konsesjonsvilkårene skal differensieres og liberaliseres for havbruksanlegg som eksempelvis har lukkede merder og begrenset utslipp. Det må snarest også etableres felles rammeverk for offshore havbruk. Vi vil fortsatt stimulere til forskning og utvikling slik at stadig bedre løsninger tas i bruk.

Det er viktig at kommunene legger til rette for havbruksnæringen. Da må også kommunene få gode insentiver gjennom at deler av næringens skatter og avgifter blir igjen i kommunen.

Fremskrittspartiet vil:

 • Bedre vilkårene for havbruk
 • Innføre rullerende gjennomsnittlig MTB
 • Liberalisere konsesjonsvilkårene for å skape vekst i oppdrettsnæringen
 • Avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen
 • Ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler
 • At Havbruksfondet fordeles med 80 % til kommunene og 20 % til staten
 • At eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen
 • Stille strenge krav til næringen innenfor velferds- og miljøkriterier som dødelighet, sykdom, lakselus, rømming og utslipp
 • Legge til rette for bærekraftig produksjonsøkning
 • Stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.