Bistand

Betydelige deler av utviklingsbudsjettet skal gå til å fremforhandle avtaler med trygge tredjeland om løsninger på asylområdet, for å sikre returavtaler og ikke minst til å sikre humanitær hjelp og utvikling i flyktningleirer og landene som huser disse.

Fremskrittspartiet vil

 • Finansiere bistandsprosjekter i land som vil akseptere asylsentre på sitt territorium og fungere som trygge tredjeland
 • Bruke betydelige deler av bistandsbudsjettet på flyktningleirer og land i nærområdene til krig og konflikt for å bedre situasjonen for mennesker på flukt og lokalbefolkningen i området
 • Innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som særlig rammer utviklingsland
 • Oppmuntre til frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner
 • Gi hjelp til land som uforskyldt er kommet i nød ved naturkatastrofer og tilsvarende
 • Unngå at norsk bistand bidrar til korrupsjon og terrorisme
 • Begrense bistandsbudsjettet til maksimalt 0,7 % av BNI
 • At Norge viser sin støtte til demokratiske stater som er utsatt for internasjonal terrorisme eller trusler fra andre land
 • At fungerende returavtaler skal være en forutsetning for å motta norsk bistand
© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Norge skal føre en utviklingspolitikk som bidrar til å ivareta også våre egne interesser. Stat til stat-bistand bør i utgangspunktet begrenses til et minimum. Det bør ikke etableres nye bistandsavtaler der disse midlene forvaltes av stater som Norge ikke anser som demokratiske eller ikke har kontroll over hvordan midlene brukes til formålet. Norge bør også fryse midler som allerede er gitt hvis det begås grove brudd på menneskerettigheter eller landet nekter å ta imot sine egne borgere som ikke har fått opphold i Norge.

Betydelige deler av utviklingsbudsjettet skal gå til å fremforhandle avtaler med trygge tredjeland om løsninger på asylområdet, for å sikre returavtaler og ikke minst til å sikre humanitær hjelp og utvikling i flyktningleirer og landene som huser disse.

Utviklingslandene må gis mulighet til økonomisk utvikling. De må derfor få adgang til å eksportere sine varer til Norge uhindret av restriksjoner, kvoter, toll og avgifter. Vi kan ikke godta en bistandspolitikk som går ut på å bygge ut et produksjonsapparat i fattige land, for deretter å begrense vareflyten fra de samme landene. Staten bør legge til rette for at norsk næringsliv kan etablere seg og investere i fattige land. Det er gjennom utvidet handel med de fattige landene vi kan gi våre beste bidrag.

Fremskrittspartiet vil at humanitær innsats særlig skal ta i betraktning barns, og spesielt unge jenters, sårbarhet i humanitære kriser, for å hindre barneekteskap og annen kjønnsbasert vold. Vi vil at kamp mot denne type skadelige skikker skal være en viktig satsning i norsk utviklingspolitikk. Dette bør gjøres i samarbeid med sterke aktører i det sivile samfunn.

Norge skal yte humanitær nødhjelp til land og områder som er utsatt for akutte kriser, som for eksempel naturkatastrofer, krig, terror og sultkatastrofer.

De frivillige organisasjonene gjør mye bra. Vi ønsker å legge til rette for å øke skattefradraget for gaver til frivillige, samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Samtidig er det slik at administrasjonskostnadene utgjør en uforholdsmessig stor del av de samlede utgiftene. Det vil være naturlig å stille krav til de frivillige organisasjonenes egenandel.

Vi bør styrke virkemidler som stimulerer norsk næringsliv til å satse i utviklingsland. Dette vil komme både norske interesser og utviklingslandenes interesser til gode.

Utviklingsland betaler mer på gjeld enn hva som gis i bistand. Derfor vil ettergivelse av gjeld være til stor hjelp for å få til ønsket utvikling. Det må imidlertid kunne stilles krav til land som får ettergitt gjeld. Det enkelte lands arbeid for demokrati og markedsøkonomi, samt arbeid mot korrupsjon, vil være viktige kriterier.

Det bør også vurderes å fryse gjeld for en tidsavgrenset periode for enkeltland som rammes av store naturkatastrofer som flom, tørke osv., slik at landet kan bruke ressurser til å berge liv og helse for sine innbyggere.

FrP har fått gjennomslag for:

 • Returavtaler med land der Norge gir mye bistand
 • Bistandsmidlene mer konsentrert rundt færre land, og det ble ryddet opp i gamle avtaler om bistand
 • Humanitær bistand og nødhjelp økt med over 50 prosent
 • Bistanden ble vridd mot formål som gjør land bedre i stand til å klare seg selv, for eksempel utvikling av lokalt næringsliv

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.